Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

Konané dne 25.4.2017 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

1. Prezence, zahájení shromáždění:

Od 17:45 do 18:15 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu. Dále byly rozdány podklady pro shromáždění, které byly 15 dní před konáním shromáždění k disposici u členů výboru. Po ukončení prezence zahájil předseda výboru Dr. Richard Dlouhý jednání a uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 63,63 % hlasy.

 

2. Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu

 

Hlasování č. 1: Schválení „Zprávy o činnosti SVJ v roce 2016

Byla přečtena Zpráva o činnosti SVJ v roce 2016 (podklad pro shromáždění) a některé body byly podrobně vysvětleny. Z hlavních bodů zprávy: Dokončení zateplení domů včetně balkónů, zajištění  stavebního dozoru a bezpečnosti práce, zajištění kolaudace po ukončení prací. Činnosti si vyžádaly přibližně 590 000 Kč. Blok domů Mochovská 521-525 po zateplení získal dotaci pro energetickou  třídu B dle PENB ve výši 1 886 545,- Kč, která byla použita na umoření části dluhu u banky.

Dále byly provedeny v r. 2016 drobné opravy (elektřina, voda. plošina pro vozíčkáře, televizní anténa atd.), dokumentace k obložení výtahových šachet a revize. Součástí zprávy byl i výhled realizací na r. 2017 – opláštění šachet výtahů a výměna madel na schodech (již provedeno), výmalba chodeb, postupná výměna stoupaček odpadu v dalších letech.

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím se „Zprávou o činnosti SVJ v roce 2016
Přítomno          63,63 % hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00 %
Zdržel se          0,00 %
Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 2: Schválení Účetní závěrky za rok 2016

Uzávěrku přednesl a podrobně vysvětlil účetní Ing. Bělehrádek. Příjmy do fondu oprav (FO) byly 2 893 349 Kč, výdaje včetně splátek úvěru činily 1 744 775 Kč. K rozvahovému dni 31.12.2016 byl přebytek FO ve výši 1 148 574 Kč převeden do r. 2017. Stav bankovního úvěru byl 5 825 644 Kč. Faktury za r. 2016 jsou uhrazeny. Nedílnou součástí účetní závěrky je mimo jiné příloha s přesným vyčíslením odměn výboru za celý rok. Po odsouhlasení bude účetní závěrka veřejně dostupná na rejstříkovém soudě www.justice.cz

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s představenou Účetní závěrkou za rok 2016"
Přítomno          63,63 % hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00%

Zdržel se          0,00%

Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 3: Schválení nové výše záloh a příspěvku do fondu oprav (FO)

Byla představena finanční bilance za energie a služby 2016 (podklad pro shromáždění). Vzhledem k celkovému kladnému výsledku/přeplatku zejména za teplo ÚT ve výši asi 313 000 Kč díky zateplení domu, se zálohy za ÚT mohou snížit. Vzhledem ke zvýšení ceny vody od r. 2011 (ze 60Kč/m3 na 85Kč/m3) je nutné zvýšit min. zálohy za vodu (SV a TUV). Celkově dojde na průměrný byt 2+1 ke snížení záloh na otop (ca 300Kč/měsíc), toto se týká ca 90% všech bytů, které vykázaly za ÚT přeplatek. U bytů s nedoplatkem za ÚT se naopak zálohy odpovídajícím způsobem zvýší. V této souvislosti upozornil předsedající zejména na dopad nové Vyhlášky č.269/2015Sb. platné od 1.1.2016. Výbor navrhuje ušetřenou sumu za otop „převést“ na příspěvky do FO tak, aby od 1.6.2017 se příspěvek zvýšil z dosavadních 27 Kč/m2 na 33 Kč/m2 (zvýšení o ca 300Kč/měsíc pro byt 2+1). Cílem je úplné doplacení úvěru bance v r. 2020, kdy končí platnost/fixace úrokové sazby. Poté bude příspěvek do FO snížen (odhadem o ca 800-1000Kč/měsíc pro byt 2+1, tj. 15-20Kč/m2).

Dále se vlastníci seznámili s novými „Pravidly pro správu“ platnými od 1.1.2018. Bude zřízen nově „Fond provozní“-FP, kde se zálohy budou vybírat na rozdíl od FO na byt. Do FP budou sloučeny čtyři současné položky na samotnou administrativní činnost správy domu, tj. účetnictví, pojištění, odměny statutárům a ostatní náklady domu. FP-fond provozu stejně jako fond oprav-FO se nebudou vyúčtovávat ve smyslu vypořádání na rozdíl od služeb (otop. voda, úklid atd.).

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: Souhlasím s navrženou výší záloh platnou od 1.6.2017, s představenými „Pravidly pro správu“ platnými od 1.1.2018 a zároveň se zvýšením příspěvku do FO z 27 Kč/m2 na 33 Kč/m2 od 1.6.2017, s tím že zvýšená částka je platná až do úplného splacení úvěru od KB, poté se příspěvek do FO sníží.“

Přítomno          62,51 % hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných (pro schválení min. 75% přítomných -součást Stanov SVJ)
Proti                 0,00%
Zdržel se          0,00%

Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 4: Schválení doplnění dokumentu „Stanovisko stat.orgánu/výboru SVJ k rekonstrukci bytu“

Informaci k navrhovaným změnám stávajícího dokumentu podal předseda výboru Dr. Richard Dlouhý. Mimo jiné byly včleněny lhůty 30 dnů pro ohlášení rekonstrukce i kontroly po ukončení prací. Zvlášť bylo zdůrazněno, že při výměně radiátorů (konané výlučně mimo otopné období) musí zůstat výkon radiátoru zachován a že se nesmí manipulovat s měřiči tepla, ale majitel se musí obrátit na firmu TECHEM prostřednictvím výboru SVJ, která provede instalaci měřičů tepla na nová tělesa radiátorů. Veškeré náklady na výměnu radiátorů hradí vlastník bytu, neboť tělesa ÚT patří výlučně do vlastnictví byt. jednotky a nejsou tedy součástí společného majetku SVJ dle prohlášení vlastníka budovy. Dále byl zdůrazněn zákaz používání osobního výtahu na přepravu stavebního materiálu a sutě.

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s navrhovanými změnami dokumentu „Stanovisko stat.orgánu/výboru SVJ k rekonstrukci bytu“

Přítomno          57,68 % hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných (pro schválení min. 75% přítomných -součást Stanov SVJ)
Proti                 0,00%
Zdržel se          0,00%

Návrh byl přijat

 

3. Diskuse

Předsedající shromáždění poděkoval členům SVJ za pozornost. Shromáždění skončilo v 19:30.

Na závěr po ukončení shromáždění byla některým přítomným vlastníkům rozdána proti podpisu vyúčtování za rok 2016.

 

Zapsal: Kvíčala, Dlouhý                                                Kontroloval: Vyskočil, Kronďáková 

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode