Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

Konané dne 28.4.2016 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

1. Prezence, zahájení shromáždění:

Od 17:45 do 18:15 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu. Dále byly rozdány podklady pro shromáždění, které byly 15 dní před konáním shromáždění k disposici u členů výboru. Návrh nových stanov byl rozeslán vlastníkům e-mailem, pokud dali svou adresu výboru SVJ k dispozici. Po ukončení prezence zahájil Richard Dlouhý, Ph.D. jednání a uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 67,19 % hlasy.

 

2. Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu

 

Hlasování č. 1: Schválení „Zprávy o činnosti SVJ v roce 2015

Byla přečtena Zpráva o činnosti SVJ v roce 2015 (podklad pro shromáždění) a některé body byly podrobně vysvětleny.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím se „Zprávou o činnosti SVJ v roce 2015"
Přítomno          67,19 % hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00 %
Zdržel se          0,00 %
Návrh byl přijat


Hlasování č. 2: Schválení Účetní závěrky za rok 2015

Účetní SVJ Ing.Bělehrádek podrobně vysvětlil údaje uvedené v účetní závěrce. Nedílnou součástí účetní závěrky je mimo jiné příloha s vyčíslením celkových odměn výboru za celý rok.

Po odsouhlasení bude účetní závěrka veřejně dostupná na rejstříkovém soudě www.justice.cz

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s představenou Účetní závěrkou za rok 2015"
Přítomno          67,19 % hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00%

Zdržel se          0,00%

Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 3: Schválení minimální výše záloh

Byla představena finanční bilance za energie a služby 2015 (podklad pro shromáždění). Vzhledem k celkovému kladnému výsledku, a to lepšímu než v roce 2014, nebylo navrženo celkové zvýšení záloh.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s tím, že minimální výše schválených záloh platných od 1.6.2011 zůstávají beze změn, zálohy za TUV a SV se nadále určují individuálně v souladu s metodickým pokynem Vyhl. č. 372/2001 Sb."
Přítomno          67,19 % hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00%
Zdržel se          0,00%

Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 4: Hlasování o odměnách členům výboru SVJ

Účetní SVJ Ing.Bělehrádek navrhl mimořádnou jednorázovou odměnu 20 tisíc Kč na člena výboru splatnou v roce 2016 (celková výše by tedy činila jednorázově 100 tisíc Kč pro celý výbor SVJ). Svůj návrh odůvodnil mimořádným výkonem členů výboru SVJ v průběhu roku 2015-16, kdy se úspěšně podařilo zrealizovat největší investici v historii našeho domu, tj. zateplení a rekonstrukce střechy.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s vyplacením mimořádné jednorázové odměny ve výši 20 tisíc Kč na člena výboru SVJ splatnou v roce 2016, s tím, že konkrétní výši odměny si určí výbor sám, a to dle zásluh jednotlivých členů.“

Přítomno          67,19% hlasů všech vlastníků
Pro                   95,09 % přítomných
Proti                 0,00%
Zdržel se          4,91%: 522/3, 523/7

Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 5: Schválení nových stanov SVJ v souladu s NOZ

Předseda výboru zmínil, že jako vzor pro nové stanovy byl použit návrh zpracovaný právníky z SMBD. Dále objasnil zejména tyto nové skutečnosti, které jsou uvedeny v novém návrhu stanov:

SVJ-web, povinnost evidence osob mající byt v užívání-nájemníci včetně jejich adres, seznam zmocněných členů SVJ k zastupování v případě spoluvlastnictví bytu a SJM, pevně daný počet členů výboru - 5, možnost kooptace do dalšího shromáždění v případě odstoupení člena výboru, nově stanovena částka zejména pro havarijní opravy v kompetenci výboru do 100 tisíc Kč, odkaz na již v minulosti schválené dokumenty: Pravidla pro správu, Účetní směrnice, Stanovisko výboru SVJ k rekonstrukci bytu a Domovní řád-vše umístěno na webu SVJ. Člen SVJ může zastupovat ostatní vlastníky do max.10% jejich spol.podílu, zpřísnění hlasovaní pro: změnu stanov, změnu prohlášení, uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám, uzavření úvěru, rekonstrukce a modernizace domu-75% přítomných, dříve od 1.1.2014 dle NOZ 50% přítomných.

K tomuto bodu vystoupil pan Kozlov, jednatel společnosti Bílý rytíř s.r.o, která je majitelem bytu 525/12 a navrhl hlasovat o dvou změnách v novém návrhu stanov:

a)    Upravit hlasovací kvorum v případě uzavření smlouvy o úvěru na 75% hlasů všech vlastníků a v případě modernizace a rekonstrukce domu na 50% hlasů všech vlastníků (Nové Stanovy, viz čl.VIII, odst. (1), písmeno d) a e) )

b)    Snížit procentuální zastupování vlastníků na shromáždění na max. 5% spol. podílů na člena SVJ (Nové Stanovy, viz čl.VII, odst. (7) )

 

5a: Bylo hlasováno o prvním návrhu vlastníka 525/12:

„Souhlasím s úpravou hlasovacího kvora v případě uzavření smlouvy o úvěru na 75% hlasů všech vlastníků a v případě modernizace a rekonstrukce domu na 50% hlasů všech vlastníků“

Přítomno          67,19 % hlasů všech vlastníků
Pro                   1,65 % přítomných: 525/12

Zdržel se          16,00%: 525/9, 525/16, 525/17, 525/18, 525/19; 524/16; 522/6; 521/16

Proti                 82,35%

Návrh nebyl přijat

 

5b: Bylo hlasováno o druhém návrhu vlastníka 525/12:

„Souhlasím se snížením procentuálního zastupování vlastníků na shromáždění na max. 5% spol. podílů na člena SVJ“

Přítomno          67,19 % hlasů všech vlastníků
Pro                   1,65 % přítomných: 525/12

Zdržel se          1,65 %: 524/17

Proti                 96,7 %

Návrh nebyl přijat

 

5: Hlasování o přijetí navrženého znění nových Stanov SVJ

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s novými předloženými Stanovami SVJ“

Přítomno          67,19 % hlasů všech vlastníků
Pro                   98,35 % přítomných

Zdržel se          0,00%

Proti                 1,65%: 525/12

Návrh byl přijat

 

3. Diskuse

Předseda výboru SVJ vybídl vlastníky jednotek, k podání návrhů v průběhu roku na případné využití místnosti v 2.p.p. domu 523 (bývalý prostor výměníku o rozloze ca 30m2 a asi 5m vysokými stropy). Předsedající shromáždění poděkoval členům SVJ za pozornost. Shromáždění skončilo v 19:30.

Na závěr po ukončení shromáždění byla přítomným vlastníkům rozdána proti podpisu vyúčtování za rok 2015.

 

Zapsal: Poláček, Dlouhý                                               Kontroloval: Vyskočil, Kvíčala, Kronďáková 

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode