Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

Konané dne 18.6.2015 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

1. Prezence, zahájení shromáždění:

Od 17:45 do 18:15 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu. Dále byly rozdány podklady pro shromáždění (úvěrová smlouva s KB a.s.), které byly 15 dní před konáním shromáždění k disposici u členů výboru, dále byly rozeslány e-mailem či vhozeny do schránek těm, kteří e-mailovou adresu nemají nebo jí výboru SVJ neposkytli.

Po ukončení prezence zahájil Richard Dlouhý, Ph.D. jednání a uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 85,38 % hlasy.

 

2. Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu

Hlasování č. 1: Schválení uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou

Byl znovu podrobně vysvětlen důvod pro uzavření smlouvy, rozebrány některé body a odpovězeno na položené otázky. Předseda výboru uvedl, že obecně souhlas s uzavřením úvěrové smlouvy a výší úvěru byl schválen na minulém shromáždění konaném 23.4.2015, nicméně NOZ vyžaduje schválení i podmínek úvěru, které jsou součástí úvěrové smlouvy (podklad pro shromáždění). Vlastník bytu č.525/12 vznesl dotaz, kolik vlastníků dalo plnou moc k zastoupení z celkového počtu. Bylo zodpovězeno předsedajícím, že plných mocí bylo odevzdáno 42 (včetně spoluvlastníků bytů) z celkem 76 přítomných. Bylo dále vysvětleno, že plná moc nahrazuje vlastníkovu přítomnost na shromáždění a tato možnost je uvedena i ve Stanovách. Není tedy potřeba plné moci zpochybňovat. Na dotaz vlastníka bytu č.525/12, že je zbytečné hlasovat, když je plných mocí většina, bylo zodpovězeno, že je potřeba dodržet procesní postup daný zákonem a stanovami, navíc není dopředu známo, kdo bude hlasovat proti návrhu usnesení. Vlastník bytu č.525/12 vznesl poslední dotaz, co se stane, když by SVJ přestalo mít na splátky bance prostředky. Bylo zodpovězeno, že splátky jsou navržené s maximální možnou finanční bezpečností, tj. každý rok asi 2/3 z FO ca 1mil.Kč představují splátky a asi 1/3 z FO ca 600tis.Kč zůstane ve Fondu oprav (FO) jako rezerva. Dále předseda výboru uvedl, že dle zákona ručí člen SVJ za závazky SVJ v poměru daného velikostí svého spoluvlastnického podílu na společných částech.

Následně bylo hlasováno o návrhu: "Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 9 000 000,00 Kč s Komerční bankou,a.s. včetně podmínek uvedených v návrhu smlouvy o úvěru registrační číslo 99011427705. Základní parametry úvěru: úroková sazba 1,30 % p.a., doba  platnosti úrokové sazby končí dnem  30.5.2020,  anuitní splátka do 30.5.2020 činí 88.422,08 Kč, splatnost úvěru je do 31.12.2024."

Přítomno          85,38 % hlasů všech vlastníků
Pro                  98,7% přítomných         (84,27% hlasů všech)

Proti                 1,3% přítomných          (1,11% hlasů všech), vlastník byt.j.č.: 525/12

Zdržel se          0%

Návrh byl přijat


Hlasování č. 2: Schválení závazku měsíčního příspěvku do fondu oprav

Předseda výboru SVJ vysvětlil důvod tohoto bodu s tím, že příspěvek do fondu oprav zůstává stejný od založení SVJ a dále uvedl případná rizika, pokud by situace nebyla v budoucnu ošetřena ve smyslu nesnižovat příspěvek do FO po dobu splácení úvěru.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: "Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje měsíční výši příspěvků na náklady spojené s opravami společných částí domu ve výši 27,- Kč na m2, tyto měsíční příspěvky se nesníží po celou dobu splácení úvěru."

Přítomno          85,38 % hlasů všech vlastníků
Pro                  98,7% přítomných         (84,27% hlasů všech)

Proti                 1,3% přítomných          (1,11% hlasů všech), vlastník byt.j.č.: 525/12

Zdržel se          0%

Návrh byl přijat

 

 

Předsedající shromáždění poděkoval členům SVJ za pozornost. Shromáždění skončilo v 18:55.

 

Zapsal: Poláček                                               Kontroloval: R.Dlouhý,Vyskočil, Kvíčala, Kronďáková 

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

Konané dne 23.4.2015 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

1. Prezence, zahájení shromáždění:

Od 17:45 do 18:15 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu. Dále byly rozdány podklady pro shromáždění, které byly 15 dní před konáním shromáždění k disposici u členů výboru.

Po ukončení prezence zahájil Richard Dlouhý, Ph.D. jednání a uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 64,3 % hlasy.

 

2. Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu

 

Hlasování č. 1: Schválení „Zprávy o činnosti SVJ v roce 2014“

Byla přečtena Zpráva o činnosti SVJ v roce 2014 (podklad pro shromáždění) a některé body byly podrobně vysvětleny.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím se Zprávou o činnosti SVJ v roce 2014"
Přítomno          64,3 % hlasů všech vlastníků
Pro                  100,00 % přítomných
Proti                 0,00 %
Zdržel se          0,00 %
Návrh byl přijat


Hlasování č. 2: Schválení Účetní závěrky za rok 2014

Účetní SVJ Ing.Bělehrádek podrobně vysvětlil údaje uvedené v účetní závěrce. Nedílnou součástí účetní závěrky je mimo jiné příloha s přesným vyčíslením odměn výboru za celý rok.

Po odsouhlasení bude účetní závěrka veřejně dostupná na rejstříkovém soudě www.justice.cz

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s představenou Účetní závěrkou za rok 2014"
Přítomno          64,3 % hlasů všech vlastníků
Pro                  100,00 % přítomných
Proti                 0,00%

Zdržel se          0,00%

Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 3: Schválení minimální výše záloh

Byla představena finanční bilance za energie a služby 2014 (podklad pro shromáždění). Vzhledem k celkovému kladnému výsledku, a to lepšímu než v roce 2013-úspory za teplo, nebylo ještě navrženo celkové zvýšení záloh, nicméně u vlastníků s velkými nedoplatky či naopak přeplatky budou muset být zálohy zejména za SV a TUV individuálně upraveny.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s tím, že minimální výše schválených záloh platných od 1.6.2011 zůstávají beze změn, zálohy za TUV a SV se nadále určují individuálně v souladu s metodickým pokynem Vyhl. č. 372/2001 Sb."
Přítomno          64,3 % hlasů všech vlastníků
Pro                  100,00 % přítomných
Proti                 0,00%
Zdržel se          0,00%

Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 4: Hlasování o zateplení domu a rekonstrukci střechy, financování, žádost o dotaci z programu ZÚ

Předseda výboru vysvětlil situaci ohledně stavu střechy, dále zmínil stížnosti některých vlastníků bytů na štítě domu ohledně zvýšeného výskytu plísní z důvodu nekvalitního a již degradovaného (dům 521) původního zateplení. Navrhnul současně řešení problémů tj. kompletní zateplení pláště budovy minerální vatou dle výpočtů tloušťky 15cm a rekonstrukce střechy. Předseda dále zmínil skutečnost, že od dubna se znovu otevírá dotační program Zelená úsporám-ZÚ pro bytové domy. V minulosti se podařilo získat dotaci na výměnu oken z tohoto programu. Zároveň upozornil vlastníky, že dotace není nároková a pro letošní rok jsou k disposici omezené prostředky. Předseda dále sdělil částku potřebnou pro investici (zateplení domu a rekonstrukce střechy) ve výši do 14mil.Kč, a to na základě probíhajícího výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že ve fondu oprav je částka ve výši ca 5 mil Kč, bude nutno na zbývající prostředky zažádat o úvěr (9mil.Kč). Místopředseda výboru Vyskočil vysvětlil situaci ohledně financování, zmínil velice příznivé podmínky úvěru pro bytové domy (úrokové sazby 1%-2%, pro náš případ bez nutnosti ručení bytovými jednotkami), které se již nemusí opakovat. Z nabídek největších bank doporučil KB, u které má SVJ od svého založení účet. Následovala delší diskuse, kde se vlastníci ptali na technické řešení zateplení, financování, dotace, i jiné možnosti realizace zateplení a rekonstrukce střechy atd. Každý dotaz byl řádně zodpovězen a poté bylo přistoupeno k hlasování:

„SVJ souhlasí se zateplením domu a rekonstrukcí střechy v částce max. 14 mil. Kč, dále s podáním žádosti o dotaci z programu ZÚ pro tento účel. Dále SVJ souhlasí s uzavřením úvěrové smlouvy s Komerční bankou a.s. a poskytnutím úvěru ve výši max. 9 mil.Kč za účelem financování zateplení domu a rekonstrukce střechy.“

Přítomno          67 % hlasů všech vlastníků (přibyli vlastníci 522/1, 522/6)
Pro                  100,00 % přítomných
Proti                 0,00%
Zdržel se          0,00%

Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 5: Hlasování o novém barevném provedení fasády v souvislosti se zateplením domu

Místopředseda výboru upozornil vlastníky na ukončenou anketu, kde se každý vlastník mohl svým podpisem vyjádřit, jaké barevné provedení fasády preferuje. Bylo na výběr celkem ze 6 možností. Ankety se zúčastnilo ca 2/3 všech vlastníků. Místopředseda výboru Vyskočil konstatoval, že největší počet hlasů získala varianta č.1 (žlutá fasáda, červený sokl a červené ostění oken) a na druhém místě se umístila varianta č.4 (růžová fasáda se střídáním světlosti dle č.p. a šedý sokl). Barevné výtisky obou variant byly na schůzi k disposici, tak aby se s nimi mohli seznámit i ti vlastníci, kteří se ankety nezúčastnili. Předseda výboru dal tedy hlasovat o variantě č.1 s tím, že pokud tato nedostane nadpoloviční počet hlasů přítomných, bude se hlasovat o variantě č.4. Pokud by nedostala ani jedna z variant nadpoloviční počet hlasů přítomných, platilo by zachování stávajícího stavu-status quo tj. šedá fasáda, růžový sokl:

 „Souhlasím se změnou barevného provedení fasády dle představené varianty č.1, tj. žlutá fasáda, červený sokl a červené ostění oken.“

Přítomno          65,9 % hlasů všech vlastníků (odešel vlastník 521/7)
Pro                  66,07 % přítomných
Proti                 34,93% (521/8, 521/11, 521/15, 521/5, 521/2, 521/1, 522/7, 522/3, 523/14, 523/4, 523/17, 524/9, 525/15, 525/4, 522/17, 521/10, 524/16, 522/5, 524/3, 521/16)

Návrh byl přijat

 

Předsedající shromáždění poděkoval členům SVJ za pozornost. Shromáždění skončilo v 19:30.

 

Zapsal: Vyskočil                                              Kontroloval: Poláček, Kvíčala, Kronďáková 

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode