Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

Konané dne 29.4.2014 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

1. Prezence, zahájení shromáždění:

Od 17:30 do 18:15 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu. Dále byly rozdány podklady pro shromáždění, které byly 15 dní před konáním shromáždění k disposici u členů výboru.

Po ukončení prezence zahájil Richard Dlouhý, Ph.D. jednání a uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 61,19 % hlasy.

 

2. Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu

 

Hlasování č. 1: Schválení „Zprávy o činnosti SVJ v roce 2013“

Byla přečtena Zpráva o činnosti SVJ v roce 2013 (podklad pro shromáždění) a některé body byly podrobně vysvětleny.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím se Zprávou o činnosti SVJ v roce 2013"
Přítomno          61,19 % hlasů všech vlastníků
Pro                  100,00 % přítomných
Proti                 0,00 %
Zdržel se          0,00 %
Návrh byl přijat


Hlasování č. 2: Schválení Účetní závěrky za rok 2013

Účetní SVJ Ing.Bělehrádek podrobně vysvětlil údaje uvedené v účetní závěrce. Nedílnou součástí účetní závěrky je mimojiné příloha s přesným vyčíslením odměn výboru za celý rok.

Po odsouhlasení bude účetní závěrka veřejně dostupná na rejstříkovém soudě www.justice.cz

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s představenou Účetní závěrkou za rok 2013"
Přítomno          61,19 % hlasů všech vlastníků
Pro                  100,00 % přítomných
Proti                 0,00%

Zdržel se          0,00%

Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 3: Schválení minimální výše záloh

Byla představena finanční bilance za energie a služby 2013 (podklad pro shromáždění). Vzhledem k celkovému kladnému výsledku nebylo ještě navrženo celkové zvýšení záloh, nicméně u vlastníků s velkými nedoplatky či naopak přeplatky budou muset být zálohy zejména za SV a TUV individuálně upraveny.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s tím, že minimální výše schválených záloh platných od 1.6.2011 zůstávají beze změn, zálohy za TUV a SV se nadále určují individuálně v souladu s metodickým pokynem Vyhl. č. 372/2001 Sb."
Přítomno          61,19 % hlasů všech vlastníků
Pro                  100,00 % přítomných
Proti                 0,00%
Zdržel se          0,00%

Návrh byl přijat
 

3. Několik informací z Nového občanského zákoníku, platného od 1.1.2014, souvisejících s činností SVJ a užíváním bytů

K tomuto bodu hovořil člen výboru dr.Kvíčala, který se spolu s předsedou účastnil právního školení pořádaném SMBD v loňském roce.

Vlastníci bytů byli seznámeni s tím, že od 1.1.2014 je v platnosti Nový Občanský Zákoník (NOZ), který obsahuje i změny, týkající se shromáždění vlastníků bytových jednotek (SVJ).  Je v něm v některých případech specifikace práv a povinností vlastníků bytových jednotek, shromáždění a výboru. Většina bodů dosavadních stanov zůstává v platnosti, ale některá paragrafová znění umožňují volnější výklad podle přání většiny vlastníků a naopak některé paragrafy jsou přesnější, jednoznačnější a více specifikují  povinnosti vlastníků, shromáždění a výboru. 

Za správu domu je odpovědno společenství vlastníků jako právnická osoba.  Nejvyšším orgánem je shromáždění a jeho rozhodnutí plní výbor jako statutární orgán.

Důležitou změnou je hlasování vlastníků. Shromáždění je usnášeníschopné při nadpoloviční přítomnosti vlastníků podle podílů. S výjimkou v NOZ uvedených případů je hlasovaní platné při nadpolovičním souhlasu členů, přítomných na usnášeníschopném shromáždění. V NOZ je též zakotvena písemná forma hlasování (per rolam), kdy je pro platnost usnesení potřebná většina všech vlastníků.

Do povinností vlastníků patří mimo jiné:

  • umožnění kontroly po stavebních úpravách bytu (po předběžném vyzvání); při poškození jiné jednotky či společného majetku uhrazení škody
  • umožnění přístupu do bytu (po předběžném vyzvání) za účelem odečtu spotřeby tepla, plynu, vody atd., při instalaci měřičů, či nezbytných stavebních či instalačních pracích, týkajících se celého domu
  • při více spoluvlastnících bytové jednotky zmocnit jednoho z nich pro jednání za jednotku včetně hlasování, to se týká i SJM (jednotka ve vlastnictví manželů)
  • při převodu jednotky se na požádání dokládají dluhy na jednotce 
  • nahlásit výboru změnu v počtu osob užívajících jednotku spolu s vlastníkem, v případě přenechání jednotky jiné osobě nahlásit výboru i jméno a adresu trvalého pobytu této osoby a počet dalších členů domácnosti, přičemž změny se musí hlásit nejpozději do 1 měsíce
  • vlastník je povinen zajistit dodržování shromážděním odsouhlasených pravidel (např. domovní řád), a to i osobami, kterým umožní vstup do jednotky

Nové stanovy s implementací změn z NOZ musí být vypracovány a za přítomnosti notáře schváleny shromážděním nejpozději do konce roku 2016.

 

4. O změně způsobu komunikace mezi vlastníky a výborem SVJ

K tomuto bodu promluvil pan místopředseda výboru Vyskočil, který má problematiku IT v našem SVJ na starosti a uvedl následující skutečnosti:

Přes poměrně značný počet členů SVJ není problém se spojit se členy výboru. Možný způsob komunikace je telefonní kontakt (viz nástěnka), osobní kontakt po domluvě, dále v č.522 má SVJ vlastní schránku pro korespondenci. Hojně využívaná je možnost konzultace při členských schůzích. Dále má SVJ vlastní webové stránky (www.svj-mochovska.cz), kde jsou zveřejňovány všechny důležité informace. Konečně poslední možností byla komunikace přes e-mail SVJ.

Bohužel tato byla velmi často zneužívána vlastníkem bytu č.521/18 a zároveň členkou SVJ paní Černou, která tímto způsobem požadovala někdy i výhružným a šikanózním způsobem okamžité řešení svých problémů. Celkem napsala za dobu fungování e-mailové schránky 233 mailů, což je ca 50% ze všech mailů, které jsme od vlastníků obdrželi. V některých obdobích tvořila komunikace paní Černé až 60% příchozích mailů a značně tak vytěžovala členy výboru a odváděla jejich pozornost od řešení skutečných a naléhavých problémů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je výbor SVJ nucen omezit e-mailovou komunikaci pouze pro kontakt s úřady, dodavateli a pro zasílání důležitých informací vlastníkům, např. informace o revizích, kontrolách či svolání schůze a pod. Výbor se tímto omlouvá ostatním členům SVJ, kteří používali e-mail v odůvodněných případech.

 

 

Předsedající shromáždění poděkoval členům SVJ za pozornost. Shromáždění skončilo v 19:30.

 

Zapsal: Miloš Poláček                                                 Kontroloval: Dlouhý, Vyskočil, Kvíčala

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode