Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

Konané dne 16.4.2013 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

Prezence, zahájení shromáždění:

Od 17:30 do 18:15 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu. Dále byly rozdány podklady pro shromáždění, které byly 15 dní před konáním shromáždění k disposici u členů výboru.

Po ukončení prezence zahájil předseda výboru Společenství Richard Dlouhý, Ph.D. jednání. Předseda výboru uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 54,58 % hlasy. Předseda výboru a zároveň předsedající schůze představil stručně program jednání shromáždění.

 

Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu

 

Hlasování č. 1: Schválení „Účetní závěrky za rok 2012“

Účetní Ing. Bělehrádek představil výsledky závěrky a zprávy o hospodaření SVJ, která byla součástí podkladů pro shromáždění.
Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s představenou Účetní závěrkou za rok 2012"
přítomno 54,58% podílu vlastníků, shromáždění je usnášení schopné
pro     100,00% přítomných
proti       0,00%
zdržel se 0,00%
Návrh byl přijat


Hlasování č. 2: Schválení výše záloh, přehled celkové bilance za vodu, energie a služby
Byla představena celková finanční bilance (součást podkladů pro shromáždění), kde bylo dosaženo přebytků zejména za ÚT, TUV a SV. Tato bilance se však snížila o ca polovinu ve srovnání s rokem 2011. V roce 2014 (tj. po třech letech) bude tedy asi nutné zálohy na teplo a vodu zvýšit z důvodu neustálého zvyšování cen.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Minimální výše schválených záloh platných od 1.6.2011 zůstávají beze změn, zálohy za TUV a SV se nadále určují individuálně v souladu s metod.pokynem Vyhl. č.372/2001Sb "
přítomno 54,58% podílu vlastníků, shromáždění je usnášení schopné
pro      100,00% přítomných
proti       0,00%
zdržel se 0,00%

Návrh byl přijat

Hlasování č. 3: Optimalizace a regulace ohřevu TUV a UT.
Předseda výboru vysvětlil důležitost regulace TUV a UT s ohledem na stabilitu systému (rychlé výkyvy teploty vody atd.) a snížení tepelných ztrát. Dále bylo upozorněno na to, že stávající otopná soustava byla navržena pro nezateplený dům, odborníci doporučují soustavu upravit a vyregulovat ještě před celkovým zateplením domu. Z technického hlediska se jedná o velice složitý problém a pro nastavení/ustálení regulace UT je zpravidla zapotřebí jednoho až dvou topných období.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s optimalizací a regulací TUV a UT"
přítomno 54,58% podílu vlastníků, shromáždění je usnášení schopné
pro     95,93% přítomných
proti       0,00%
zdržel se 4,07%, 524/13, 521/7

Návrh byl přijat
 

Hlasování č. 4: Obnova nátěrů podlah ve sklepních prostorech.

Předseda výboru vysvětlil, že na základě stížností některých vlastníků by bylo vhodné vyspravit popraskané betonové podlahy v suterénu a společných prostorech (sušárny) a natřít je speciální barvou. V současné době se podlahy ani nedají vytřít a při zametání se pouze víří prach. Toto opatření by tedy bylo vhodné i z hlediska hygieny.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu „Souhlasím s obnovou nátěrů podlah ve sklepních prostorech“

přítomno 53,48% podílu vlastníků, shromáždění je usnášení schopné
pro      93,78% přítomných
proti       2,08%, 523/15
zdržel se 4,15%, 523/17, 521/7

Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 5: Použití radiových modulů umožňující dálkový odečet u nových vodoměrů (výměna začátek roku 2014)

Předseda výboru vysvětlil poslední změny v legislativě s tím, že platnost/ověření certifikace je nově u bytových vodoměrů pro SV a TUV 5 let. Vodoměry se tedy musí vyměnit za nové v roce 2014. Pokud by byly vodoměry opatřeny navíc ještě rádiovým modulem (stejný princip jako u indikátorů vytápění, životnost modulu je 10let), bylo by možné zjišťovat v průběhu roku stavy bez nutnosti zpřístupnění bytů, což je v poslední době častý problém. Rádiový modul umožní také např. detekci zpětného chodu vodoměru, detekci demontáže vodoměru a detekci nepřetržitého průtoku vody (např. protékající záchod atd.). Vlastníci dále byli upozorněni na zákonnou povinnost (a možné sankce při jejím nesplnění) zpřístupnit byt a šachtu na WC tak, aby bylo možno bez komplikací vodoměry vyměnit za nové.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu „Souhlasím s použitím radiového modulu umožňující dálkový odečet u nových vodoměrů (výměna začátek roku 2014)“

přítomno 53,48% podílu vlastníků, shromáždění je usnášení schopné
pro      100,00% přítomných
proti       0,00%
zdržel se 0,00%

Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 6: Možnost umístění další konkurenční sítě pro kabel-TV a internet včetně WiFi.

Pokud to vlastníci uznají za vhodné, bylo by výhodné z hlediska větší konkurence mít v domě možnost výběru ohledně dalšího provozovatele kabel-TV a internetu. Vybudováním a provozováním další sítě/rozvodů provozovatelem kabelové televize nevzniknou pro SVJ žádné náklady a navíc mohou být vlastníkům nabídnuty i lepší ceny než u stávajícího provozovatele (UPC). Dále byla zmíněna možnost WiFi v domě, kde by SVJ hradilo náklady na pořízení a provoz.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu „Souhlasím s možností umístění další konkurenční sítě pro kabel-TV a internet, a to včetně WiFi.“

přítomno 53,48% podílu vlastníků, shromáždění je usnášení schopné
pro      82,65% přítomných
proti       6,22%, 524/16, 522/5, 522/7
zdržel se 11,13%, 521/3, 521/16, 521/4, 524/8, 524/12

Návrh byl přijat

 

Závěr/diskuse

Předseda výboru poděkoval vlastníkům za účast. Shromáždění skončilo v 19:30.

 

V Praze dne 26.4.2012

Zapsal: Miloš Poláček                                      Kontroloval: Dlouhý, Vyskočil, Kvíčala

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode