Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

Konané dne 4.12.2012 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

Prezence, zahájení shromáždění:

Od 17:45 do 18:15 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu. Dále byly rozdány podklady pro shromáždění, které byly 15 dní před konáním shromáždění k disposici u členů výboru.

Po ukončení prezence zahájil Ing.Richard Dlouhý, Ph.D. jednání a uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 58,57 % hlasy. Proběhla volba předsedajícího shromáždění, v které byl předsedajícím zvolen 100% přítomných hlasů dosavadní předseda výboru Ing.Richard Dlouhý, Ph.D. Předsedající schůze představil stručně program jednání shromáždění.

 

Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu

Hlasování č. 1: Schválení „Zprávy o činnosti SVJ v roce 2012“

Byla přečtena Zpráva o činnosti SVJ v roce 2012 (podklad pro shromáždění) a některé body byly podrobně vysvětleny. Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím se Zprávou o činnosti SVJ v roce 2012"
Přítomno 58,57% hlasů všech vlastníků
Pro     100,00% přítomných
Proti       0,00%
Zdržel se 0,00%
Návrh byl přijat


Hlasování č. 2: Volba nových členů výboru SVJ na další 5-leté období

Vzhledem k tomu, že uplynulo 5-leté funkční období prvního výboru, bylo nutné zvolit výbor nový. Po výzvách, a to i písemných, se nikdo ze členů SVJ nepřihlásil. Za členy výboru byli tedy na tomto shromáždění navrženi dosavadní členové výboru, kteří kandidaturu přijali. Bylo hlasováno jednotlivě takto:

  • Souhlasím, aby se pan Richard Dlouhý, vlastník jednotky č.525/18 stal členem výboru s okamžitou platností

Přítomno: 59,67% hlasů všech vlastníků

Pro                  59,67% hlasů všech vlastníků

Proti                0,00%

Zdržel se          0,00%

Návrh byl přijat

  • Souhlasím, aby se paní Jaroslava Kronďáková, vlastník jednotky č.521/8 stala členkou výboru s okamžitou platností

Přítomno: 59,67% hlasů všech vlastníků

Pro                  59,67% hlasů všech vlastníků

Proti                0,00%

Zdržel se          0,00%

Návrh byl přijat

  • Souhlasím, aby se pan Jan Kvíčala, vlastník jednotky č.523/7 stal členem výboru s okamžitou platností

Přítomno: 59,67% hlasů všech vlastníků

Pro                  59,67% hlasů všech vlastníků

Proti                0,00%

Zdržel se          0,00%

Návrh byl přijat

  • Souhlasím, aby se pan Miloš Poláček, vlastník jednotky č.522/3 stal členem výboru s okamžitou platností

Přítomno: 59,67% hlasů všech vlastníků

Pro                  57,48% hlasů všech vlastníků

Proti                0,00%

Zdržel se          2,19%

Návrh byl přijat

  • Souhlasím, aby se pan Milan Vyskočil, vlastník jednotky č.524/1 stal členem výboru s okamžitou platností

Přítomno: 59,67% hlasů všech vlastníků

Pro                  59,67% hlasů všech vlastníků

Proti                0,00%

Zdržel se          0,00%

Návrh byl přijat

Členy nového výboru se tedy stali: pan Richard Dlouhý, paní Jaroslava Kronďáková, pan Jan Kvíčala, pan Miloš Poláček, pan Milan Vyskočil.

 

Hlasování č. 3: Schvalování odměn členům výboru SVJ. K tomuto bodu krátce promluvil účetní SVJ Ing.Bělehrádek, který vysvětlil, že z hlediska legislativy je pro SVJ výhodnější vyplácet odměny průběžně 1x měsíčně, než 1x za rok. Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s vyplacením odměn členům výboru 1x měsíčně maximálně do výše předepsaných a schválených záloh pro tento účel "
Přítomno: 59,67% hlasů všech vlastníků

pro     100,00% přítomných
proti       0,00%
zdržel se 0,00%

Návrh byl přijat
 

Hlasování č. 4: Hlasování o možnosti instalace samočinného regulátoru diferenčního tlaku pro ÚT ve výměníku v případě překročení limitu hluku topení dle platné legislativy. Vlastníkům bylo vysvětleno, že zejména na začátku a na konci topné sezóny může docházet ke zvýšené hlučnosti topení. Jako řešení tohoto problému byl doporučen zmíněný regulátor tlaku, investice ca 60 tis.Kč s DPH. Vlastníci byli v tomto ohledu upozorněni na „Technickou zprávu-diagnostika hlučnosti topení“, zveřejněnou od léta 2012 na webu SVJ. Na opakované dotazy, zda někdo měl od začátku topné sezóny problém s hlučností topení či nedotápěním bylo konstatováno, že nikdo z vlastníků přítomných na schůzi problémy neměl.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s možností instalace samočinného regulátoru diferenčního tlaku pro ÚT ve výměníku v případě překročení limitu hluku topení dle platné legislativy"
Přítomno: 59,67% hlasů všech vlastníků
pro                   96,28% přítomných
proti                 0,00%
zdržel se           3,72%

Návrh byl přijat
 

Hlasování č. 5: Hlasování o bezbariérovém přístupu (plošina pro vozíčkáře v domě 525). Vlastníkům bylo vysvětleno, že dle názorů odborníků je jediná možnost zřídit přístup pro vozíčkáře (investice ca 200 tis.Kč) předním vchodem 525, neboť u ostatních domů jsou před vstupními vchodovými dveřmi schodiště. Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím se zřízením bezbariérového přístupu –formou plošiny pro vozíčkáře v domě 525 umístěnou mezi vchodovými dveřmi a zádveřím"
Přítomno: 59,67% hlasů všech vlastníků
pro                   96,28% přítomných
proti                 1,86%
zdržel se           1,86%

Návrh byl přijat
 

Hlasování č. 6: Hlasování o doplnění schváleného dokumentu „Podmínky stavebních úprav bytu“ o předložení revizní zprávy v případě zásahu do plynového rozvodu v bytě. Bylo hlasováno o následujícím návrhu: Souhlasím s doplněním schváleného dokumentu Podmínky stavebních úprav bytu o následující text: V případě jakéhokoliv zásahu do plynového vedení, předloží vlastník revizní zprávu, a to nejpozději v den kontroly provedených stavebních úprav.“
Přítomno: 59,67% hlasů všech vlastníků
pro                   100% přítomných
proti                 0,00%
zdržel se           0,00%

Návrh byl přijat
 

Předsedající shromáždění poděkoval členům SVJ za pozornost, účast a důvěru. Shromáždění skončilo v 19:45.

 

V Praze dne 18.12.2012, Zapsal : Poláček                                            Kontroloval: Dlouhý, Vyskočil

                                           

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

Konané dne 26.4.2012 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

Prezence, zahájení shromáždění:

Od 17:30 do 18:15 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu. Dále byly rozdány podklady pro shromáždění, které byly 15 dní před konáním shromáždění k disposici u členů výboru.

Po ukončení prezence zahájil předseda výboru Společenství Ing.Richard Dlouhý, Ph.D. jednání. Předseda výboru uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 57,87 % hlasy. Předseda výboru a zároveň předsedající schůze představil stručně program jednání shromáždění.

 

Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu

 

Hlasování č. 1: Schválení „Účetní závěrky za rok 2011“

Účetní ing. Bělehrádek představil výsledky závěrky, která byla součástí podkladu pro shromáždění.
Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s představenou Účetní závěrkou za rok 2011"
přítomno více než 50% podílu vlastníků, shromáždění je usnášení schopné
pro     100,00% přítomných
proti       0,00%
zdržel se 0,00%
Návrh byl přijat


Hlasování č. 2: Schválení výše záloh, přehled celkové bilance za vodu, energie a služby
Účetní SVJ vysvětlil změny ve vyúčtování 2011, jednalo se zejména o novém způsobu rozúčtování nákladů za teplo dle indikátorů vytápění v bytech. Dále byla představena celková finanční bilance (součást podkladů pro shromáždění), kde bylo dosaženo přebytků zejména za ÚT, TUV a SV.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Minimální výše schválených záloh platných od 1.6.2011 zůstávají beze změn, zálohy za TUV a SV se nadále určují individuálně v souladu s metod.pokynem Vyhl. č.372/2001Sb "
přítomno více než 50% podílu vlastníků, shromáždění je usnášení schopné
pro      100,00% přítomných
proti       0,00%
zdržel se 0,00%

Návrh byl přijat

Hlasování č. 3: Schválení reakční doby na písemné dotazy (mimo havarijní situace), doplnění "Pravidel pro správu"
Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Pravidla pro správu/odst. Společná ustanovení“ se doplní o následující bod: Reakční doba na písemné dotazy mimo havarijní situace činí max.30 dnů "
přítomno více než 50% podílu vlastníků, shromáždění je usnášení schopné
pro     100,00% přítomných
proti       0,00%
zdržel se 0,00%

Návrh byl přijat

Hlasování č. 4: Hlasování o změně Účetní směrnice, bod 4, odst. "Odměny členů výboru" (změna daňové legislativy). Ing.Bělehrádek vysvětlil, že od 1.1.2012 jsou odměny členů výboru od určité částky zatíženy navíc odvody na sociální/důchodové pojištění. Z důvodu ušetření nákladů na odvody se tedy muselo přistoupit k měsíčním platbám (rozdělení na menší částky), odměny se tedy již nebudou vyplácet až na konci roku.
Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s tímto zněním v Účetní směrnici, bod 4, odst. Odměny členů výboru: Výše odměn bude odhlasována na Shromáždění vlastníků. Členové Výboru nebudou se Společenstvím uzavírat žádnou pracovní či jinou smlouvu na činnosti statutárního orgánu SVJ. Odměny budou před odesláním na účet sníženy zálohovou daní a odvody na pojištění dle platné legislativy.
Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň se předají jednotlivým členům výboru do 31.1. následujícího roku.
"
přítomno více než 50% podílu vlastníků, shromáždění je usnášení schopné
pro      100,00% přítomných
proti       0,00%
zdržel se 0,00%

Návrh byl přijat

Bod č. 5: Zkušenosti s instalovanými „měřiči tepla“ z pohledu vytápění celého bloku po prvním roce provozu, problémy, diskuze

Předsedající uvedl informace k tomuto bodu a konstatoval, že úspora tepla v roce 2011 činila 25% v porovnání s průměrem za předchozích 5let a je ve shodě s energetickými výpočty. Indikátory+nová okna mají tedy výrazný vliv na úspory tepla. Nicméně byl pozorován jiný extrém: prochládání bytů, když se v bytě vůbec netopí, sousedé musí topit o to více. Teplota v bytě by neměla klesnout pod ca 16-17°C. Max. možná úspora pouze do 40% průměru spotřeby dle Vyhlášky, po překročení této hranice dojde ke korekci. Indikátory vytápění mají naprogramované zohlednění poloh místností a výkon radiátoru. Dále může docházet na začátku a konci topné sezóny k hlučnosti topení (šumění proudící vody v trubkách), výskyt hluku byl indikován na stoupačkách v krajních bytech v domě 521 (3, 4, 5.patro, zatím jedna stížnost sl.Černá, byt č.521/18). Dle autorizované zprávy zřejmě nedošlo k překročení hygienických limitů hladiny hluku daných platnou legislativou (nutno prokázat měřením v případě pochybností). Doporučení projektanta ing.Halušky pro řešení možných problémů s hlučností topení je instalace regulátoru tlakové diference topné vody do výměníku, investice za cca 50tis.Kč bez DPH. Tuto investici by však již muselo schválit shromáždění.

Závěr/diskuse

V diskusi vystoupil dr.Vereš (byt č.522/5) a upozornil na nedostatečné označení zvonků, schránek a bytů některých vlastníků/nájemníků.

Předseda výboru poděkoval vlastníkům za účast. Shromáždění skončilo cca v 19:30 rozdáním vyúčtování za rok 2011 jednotlivým přítomným vlastníkům.

 

 

 

V Praze dne 28.4.2012

Zapsal: Miloš Poláček                                      Kontroloval: Dlouhý, Vyskočil, Kvíčala

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode