Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

Konané dne 13.12.2011 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

Prezence, zahájení shromáždění:
Od 17:30 do 18:15 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu.
Po ukončení prezence zahájil předseda výboru Společenství Ing.Richard Dlouhý,Ph.D. jednání. Předseda výboru uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 86,04% hlasy. Předseda výboru a zároveň předsedající schůze představil program jednání shromáždění, dále byly rozdány podklady pro toto shromáždění, které byly k dispozici 15 dní před konáním shromáždění u členů výboru.

 

Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu


Hlasování č. 1: Schválení Zprávy o činnosti SVJ v roce 2011, která byla součástí podkladů pro shromáždění. Zpráva byla přečtena.
Bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení: „Souhlasím se Zprávou o činnosti SVJ v roce 2011"
přítomno 86,04% podílu vlastníků
pro     100,00% přítomných
proti       0,00%
zdržel se 0,00%
Návrh byl přijat

Hlasování č. 2: Volba případných nových kandidátů do výboru SVJ. Vlastníkům se krátce představil kandidát RNDr. Kvíčala-vlastník jednotky 523/7.
Bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení: „Souhlasím, aby RNDr. Jan Kvíčala se stal členem výboru s okamžitou platností, tzn. od 13.12.2011"
přítomno 86,04% podílu vlastníků
pro      83,82% všech
proti       0,00%
zdržel se 2,22% - 524/13, 523/7
Návrh byl přijat
RNDr. Kvíčala, vlastník jednotky č.523/7, byl zvolen do výboru Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525 potřebnou většinou hlasů dle §9 Zák. č.72/1994 Sb. a stal se tak členem výboru od 13.12.2011.

Hlasování č. 3: Schválení odměn členům výboru SVJ
Bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení: „Souhlasím s vyplacením odměn členům výboru za práci ve výši předepsaných záloh pro tento účel za rok 2011 a dále, že odměny mohou být v roce 2012 vyplaceny 2x a to na konci prvního a druhého pololetí, maximálně ve výši předepsaných záloh za každé pololetí"
přítomno 86,04% podílu vlastníků
pro     100,00% přítomných
proti       0,00%
zdržel se 0,00%
Návrh byl přijat

Hlasování č. 4a: Hlasování o finančních náhradách těm vlastníkům jednotek, kteří si sami pořídili plastová okna dříve na vlastní náklady a zároveň splnili podmínky usnesení přijatého na shromáždění SVJ konaného dne 12.4.2011.
Bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení: „Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525 dodatečně schvaluje výměnu vnějších oken těchto jednotek: 521/4, 521/5, 521/6, 521/7, 521/9, 521/12, 521/13, 524/2, 524/12, 524/16, 525/19, k.ú. Hloubětín, obec Praha, provedenou jejich vlastníky a zároveň na žádost vlastníků schvaluje proplacení nákladů na výměnu, a to takto:
a)    Alena Lišková,                jednotka 521/4,    v částce 26.320,-Kč
b)    manželé Miroslav Svoboda a
Jiřina Svobodová,            jednotka 521/5,    v částce 31.281,-Kč
c)    Alena Svobodová,            jednotka 521/6,    v částce 37.660,-Kč
d)    Lenka Kolárová,                jednotka 521/7,    v částce 27.796,-Kč
e)    Petr Kučera a Vanda Wágnerová        jednotka 521/9,    v částce 37.660,-Kč
f)    Simona Šnorová,                jednotka 521/12,    v částce 39.322,-Kč
g)    Anna Hauptová,                jednotka 521/13,    v částce 18.844,-Kč
h)    Jiří Dvořák,                jednotka 524/2,    v částce   8.104,-Kč
i)    Blanka Cihelková (jejímu dědici         jednotka 524/12,    v částce 26.565,-Kč
j)    Jiří Bezděk                jednotka 524/16,    v částce 26.320,-Kč
k)    Eva Krystová                jednotka 525/19,    v částce 17.338,-Kč
 Závazek v uvedené celkové výši 297.210,-Kč bude vypořádán na vrub účtu fondu oprav a tudíž se projeví v roční účetní závěrce.

přítomno 86,04% podílu vlastníků
pro      86,04% všech
proti       0,00%
zdržel se 0,00%
Návrh byl přijat

Hlasování č. 4b: Hlasování o vyplacení náhrady (kompenzace) za vyměněná okna v jednotce 521/18
Před hlasováním byla vysvětlena situace s tím, že bylo požadováno prokázání přítomnosti parotěsu do 31.8.2011 na základě schváleného usnesení shromáždění, tak jako po všech vlastnících žádající o kompenzace. Vlastník jednotky č.521/18 dokládá existenci parotěsu pouze čestným prohlášením (nepředkládá žádný doklad o objednání, instalaci, převzetí či zaplacení). Nebyla tedy do 31.8.2011 nepochybně doložena přítomnost parotěsů, tak jako u ostatních vlastníků v předchozím hlasování. K tomuto bodu proběhla delší diskuse, kde byly ocitovány písemné vyjádření vlastníka a názor právníků. K problému se vyjadřoval i právní zástupce Mgr.Drobník, který byl přítomen při projednávání bodů 4a, 4b.
Po této diskusi bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení: „Společenství souhlasí s vyplacením částky 37.226 Kč vlastníkovi bytové jednotky číslo 521/18 Miladě Černé jako kompenzaci za výměnu vnějších oken této jednotky a souhlasí dodatečně s výměnou vnějších oken, které si vlastník provedl sám, za podmínky, že bude vyjádřením-posudkem soudního znalce či autorizované osoby prokázána existence parotěsných folií v předmětných oknech, nejpozději do 1.3.2012 na náklad SVJ. Soudního znalce, či autorizovanou osobu určí výbor SVJ."
přítomno 81,61% podílu vlastníků
pro        6,66% všech
proti       63,77%
zdržel se 11,19%
Návrh nebyl přijat

Hlasování č. 5: Hlasování o možnosti rozdělení schváleného zateplení domu na etapy
Bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení: „Souhlasím s možností rozdělení schváleného zateplení domu na etapy, tj. nejprve zateplení štítů (domy 521 a 525), a poté zateplení  zbývajících průčelí domu."
přítomno 81,61% podílu vlastníků
pro      79,40% všech
proti       0,00%
zdržel se 2,21%
Návrh byl přijat

Hlasování č. 6: Hlasování a diskuse o připojení systému domácího telefonu (DT) k elektromechanickým zámkům nových dveří-možnost odemknutí vchodových dveří z bytu.
    Bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení: „Souhlasím s připojením systému domácího telefonu k elektromechanickým zámkům vstupních dveří, a to na základě výsledku veřejné ankety provedené po jednotlivých vchodech (zapojení pouze v těch vchodech, kde bude většina pro)"
přítomno 81,61% podílu vlastníků
pro       69,01% všech, 84,56% přítomných
proti        0,00%
zdržel se 12,60%
Návrh byl přijat

Předseda výboru poděkoval vlastníkům za pozornost a účast. Shromáždění skončilo v 20hod.

V Praze dne 13.12.2011
Zapsal: Miloš Poláček                        

Kontroloval: dr.Dlouhý, Vyskočil

 

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

Konané dne 12.4.2011 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

Prezence, zahájení shromáždění:

Od 17:40 do 18:15 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu.

Po ukončení prezence zahájil předseda výboru Společenství Ing.Richard Dlouhý,Ph.D. jednání. Předseda výboru uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 59,21% hlasy. Předseda výboru a zároveň předsedající schůze představil stručně program jednání shromáždění.

 

Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu

1.Schválení Účetní závěrky za rok 2010

Účetní SVJ Ing. Bělehrádek přednesl zprávu o hospodaření SVJ v roce 2010 a informoval přítomné o výsledku účetní závěrky za toto období. Záporná bilance ve výši 124 tis.Kč byla způsobena zejména vysokou spotřebou tepla UT.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s účetní závěrkou za rok 2010“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:        100% hlasů přítomných             (59,21% hlasů všech)
Proti návrhu:     0%
Zdržel se:         0%

Návrh byl přijat

 

2. Schválení úprav v současnosti platných podmínek pro rekonstrukci bytu

Předseda výboru dr.Dlouhý představil vlastníkům text podmínek pro rekonstrukci bytu a vysvětlil důvody, zejména to, že dnes již stavební úřad nevyžaduje v tomto případě stavební povolení, nicméně souhlas statutárního orgánu SVJ s rekonstrukcí bytu je nutný. Hlavní změnou v úpravách je to, že rozhodnutí o tom, zda je potřeba rekonstrukci ohlásit či nikoliv, bylo přeneseno na stavební úřad. Přítomný právní zástupce Mgr.Drobník vysvětlil, že z právního hlediska je to výhodné hlavně pro vlastníka, neboť se přenese zodpovědnost za rozhodnutí na stavební úřad.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu „Souhlasím s úpravou podmínek pro rekonstrukci bytu“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:        96,25% hlasů přítomných         (56,99% hlasů všech)
Proti návrhu:     0%
Zdržel se:         3,75% (vlastníci bytů: 5/523, 13/524)

Návrh byl přijat

 

3. Montáž elektromechanického zámku do hlavních vchodových dveří a jeho ovládání

Předseda výboru zúčastněným vysvětlil, že při výměně dosloužilých dřevěných dveří za nové, hliníkové v letošním roce, dle schváleného plánu oprav, bude možné instalovat elektromechanický samozamykací zámek moderní konstrukce, který lépe zabezpečí objekt před vniknutím nežádoucích osob, ale je možné k této variantě příp. i připojit dálkové ovládání zámku (otvírání z bytu pomocí domácího telefonu). Na návrh dr.Kvíčaly (vlastník bytu č.7/523) bylo hlasování rozděleno na části, tj. instalace elektrozámku a zapojení otvírání z bytu.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu „Souhlasím s montáží elektromechanického samozamykacího zámku do nových vchodových dveří (předních)" s tímto výsledkem:

Pro návrh:        96,25% hlasů přítomných          (56,99% hlasů všech)
Proti:                3,75% (vlastníci bytů: 4/524, 17/524)
Zdržel se:         0%

Návrh byl přijat

Informace o dalších způsobech řešení otevírání hlavních vchodových dveří – vzdáleně z bytu a pomocí chipové karty

Předseda výboru vysvětlil, že v případě odhlasování této elektromechanické varianty je možné zapojit i ovládání "domácím telefonem", resp. neumožnit dálkové ovládání a zámek otvírat speciálním bezpečnostním klíčem a/nebo chipovou kartou.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu „Souhlasím s připojením elektromechanického zámku v nových vchodových dveřích, s možností ovládání z DT (domácí telefon)" s tímto výsledkem:

Pro návrh:               49,16% hlasů přítomných         (29,11% hlasů všech)
Proti návrhu:            51,84%                                   (30,10% hlasů všech)
Zdržel se:                0%

Návrh nebyl přijat

Dále bylo hlasováno o následujícím návrhu: "Souhlasím s napojením elektromechanického zámku v nových vchodových dveřích na chipovou čtečku (otvírání klíčem zůstane také zachováno)“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:               87,16% hlasů přítomných         (51,61% hlasů všech)
Proti:                       4,66% (vlastníci bytů: 9/521, 4/524, 17/524)
Zdržel se:                8,18% (4/521, 5/521, 3/524, 13/524)

Návrh byl přijat

 

4. Úprava a schválení výše záloh, schválení pravidla pro automatické zvýšení záloh na SV a TUV v případě nadměrné spotřeby vody.

Předseda výboru předal slovo účetnímu SVJ Ing.Bělehrádkovi, který podrobně rozebral jednotlivé položky záloh a příp. změnu současného stavu. Zdůvodnil např. zvýšení záloh na „Ostatní náklady domu“ o 20Kč/měsíc kvůli zpracování dat indikátorů vytápění dodavatelskou firmou. Dále uvedl, že na návrh některých vlastníků z minulé schůze konané dne 7.12.2010 (viz také Zápis, bod č.3), zvýšit členům výboru odměny, je navrženo zvýšení záloh na odměny statutárům o 30Kč/měsíc. V odměnách bude činit toto navýšení průměrně cca 3.700,-Kč na člena výboru za rok. Od 1.6.2011 budou již zálohy na vodu (SV, TUV) počítány dle spotřeb z minulého období, nikoliv podle počtu osob v souladu s metodickým pokynem Vyhl.č.372/2001Sb. Toto bylo uvedeno již na minulé schůzi 7.12.2010 (viz také Zápis, bod č.4)

Bylo hlasováno o následujícím návrhu „Souhlasím s výší měsíčních zálohových plateb platných od 1.6.2011“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:                    98,12% hlasů přítomných          (58,10% hlasů všech)
Proti návrhu:                 0%
Zdržel se:                     1,88% (vlastník bytu 15/523)

Návrh byl přijat

 

5. Informace o plnění schválených podmínek pro kompenzace za okna a dalším možném postupu

Předseda výboru SVJ dr.Dlouhý informoval o zjištění technického stavu oken vlastníků, kteří podali žádost o kompenzaci. Při kontrole oken autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby nebylo prokázáno, že okna jsou opatřena parotěsy. Tudíž nebylo prokázáno plnění příslušné technické normy, ve smyslu schválených podmínek kompenzací, přijatých schůzí shromáždění SVJ 7.12.2010. Veškerá okna, jejichž dodávku a osazení provedli vlastníci jednotek na vlastní náklad by tedy měla být vyměněna za nová (viz Zápis ze schůze 7.12.2010, bod č.6). Tepelně izolační a technické parametry byly zjištěny jako vyhovující, zejména ohledně koeficientu prostupu tepla Uw. Z tohoto důvodu výbor, po konzultaci s právníkem Mgr.Drobníkem (přítomen také na schůzi 12.4.2011) navrhuje poskytnout těmto vlastníkům lhůtu na prokázání skutečnosti instalace parotěsů nejpozději do 31.8.2011. Okna, u kterých po tomto datu nadále nebude prokázán soulad s normu a tudíž schválenými podmínkami kompenzací, budou vyměněna za nová na náklady SVJ.

Text usnesení: "Souhlasím s tím, aby vlastníci žádající o kompenzace mohli uvést okna ve svých bytech do souladu s platnou normou (viz usnesení ze shromáždění SVJ konaného dne 7. 12. 2010), tj. opatřili je parotěsy na svůj náklad, nejpozději však do 31. 8. 2011, tito pak budou zařazeni do usnesení o výplatě kompenzací, která proběhne formou korespondenčního hlasování dle Stanov SVJ (schválení 75% hlasů všech vlastníků). Kompenzace bude o parotěs poté navýšena, max. však do výše vynaložených nákladů SVJ. Vlastníkům, kteří podali žádost o kompenzace a nesplní schválené požadavky ze shromáždění konaného dne 7. 12. 2010 nejpozději do 31. 8. 2011 budou okna vyměněna za nová."

Bylo hlasováno o výše uvedeném návrhu, s tímto výsledkem:

Pro návrh:                    99,08% hlasů přítomných
Proti návrhu:                 0%
Zdržel se:                     0,92% (vlastník bytu 9/521)

Návrh byl přijat

 

Předseda výboru poděkoval vlastníkům za pozornost a účast. Shromáždění skončilo v 20hod.

 

V Praze dne 13.4.2011

Zapsal: Miloš Poláček                                      Kontroloval: dr.Dlouhý, Mgr.Drobník, Ing.Bělehrádek

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode