Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

Konané dne 7.12.2010 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

Prezence, zahájení shromáždění:

 

Od 17:45 do 18:15 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu.

Po ukončení prezence zahájil předseda výboru Společenství Ing.Richard Dlouhý, Ph.D. jednání. Předseda výboru uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 65,33% hlasy. Předseda výboru a zároveň předsedající schůze představil stručně program jednání shromáždění.

 

Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu

 

1.Schválení Zprávy o činnosti SVJ v roce 2010

Předseda výboru přečetl Zprávu, která byla součástí podkladů pro shromáždění. Tyto podklady byly vhozeny do schránek 15 dní před začátkem schůze. Bylo zejména zdůrazněno, že letošní výměna oken byla vůbec největší investiční akcí v historii domu. V této souvislosti člen výboru pan Poláček upozornil na to, že v únoru dojde ze strany dodavatele oken dle Smlouvy o dílo zdarma ke kontrole a v případě potřeby i seřízení všech dodaných oken. Poté vyzval účastníky schůze, zda mají vážnější problémy s okny (netěsnost, zatékání, zavírání atd.) V tomto ohledu se nikdo nepřihlásil. Dále bylo řečeno, že výměna oken v domě bude kompletně dokončena až po výměně oken ve sklepních prostorech, která je naplánována na jaro 2011. V této souvislosti je pro SVJ výhodné podepsat smlouvu o dílo již v zimě (nejpozději únor 2011), neboť dodavatel nabízí v tomto případě slevu 35% z ceny díla.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím se Zprávou o činnosti SVJ v roce 2010“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:         98,30 % hlasů přítomných vlastníků

Proti návrhu:     0 %

Zdržel se:         1,70 % (18/521-M.Černá)                                                          Návrh byl přijat

 

2. Schválení podmínek při rekonstrukci bytu

Předseda výboru dr.Dlouhý stručně představil vlastníkům text podmínek pro rekonstrukci bytu (součást podkladů pro shromáždění) a vysvětlil důvody, zejména to, že dnes již stavební úřad nevyžaduje v tomto případě stavební povolení, nicméně souhlas statutárního orgánu SVJ s rekonstrukcí bytu je nutný i dle názoru stavebního úřadu.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu „Souhlasím s předkládaným textem pro podmínky při rekonstrukci bytu“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:         95,91 % hlasů přítomných vlastníků

Proti návrhu:     3,40 % (18/521-M.Černá, 13/524-Z.Nováková)

Zdržel se:         0,69%   (2/521-J.Tomášek)                                                       Návrh byl přijat

 

3. Schválení odměn členům výboru

Předseda výboru předal slovo účetnímu SVJ Ing.Bělehrádkovi, který uvedl průměrnou čistou měsíční odměnu na člena výboru, která činí cca 2.100,-Kč, dále vysvětlil, že souhrnná celoroční výše odměn pro celý výbor je každý rok zveřejňována v účetní závěrce, která je po schválení zaslána na obchodní soud. Poté se přihlásil vlastník bytu č.10/525 paní Rajmová, která navrhla zvýšení odměn pro členy výboru za odvedenou práci.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu „Souhlasím s vyplacením odměn členům výboru ve výši předepsaných záloh pro tento účel za rok 2010“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:         96,60% hlasů přítomných vlastníků

Proti návrhu:     3,40 % (18/521-M.Černá, 13/524-Z.Nováková)

Zdržel se:         0%                                                                                           Návrh byl přijat

 

 

 

 

4. Stanovení záloh pro rok 2011

Předseda výboru zúčastněným vysvětlil, že nově se budou stanovovat zálohy vždy na jarní schůzi, neboť již budou přesně známy ceny tepla, vody a dalších služeb. Dále bude na další schůzi při stanovení záloh pro TUV a SV pro jednotlivé vlastníky postupováno v souladu se metodickým pokynem Vyhl. č.372/2001Sb., tj. výše záloh bude nově stanovena dle spotřeby vody v minulém účetním období pro každého vlastníka zvlášť.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu  „Souhlasím s tím, aby výše záloh pro rok 2011 zůstala ve stejné výši jako v roce 2010, a to až do další schůze“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:         95,99% přítomných vlastníků

Proti návrhu:     2,31% (3/525-E.Vachata)

Zdržel se:         1,70% (18/521-M.Černá)                                                           Návrh byl přijat

 

5. Schválení úpravy „Účetní směrnice“ pro doručování vyúčtování

Předseda výboru stručně vysvětlil, že existují problémy s doručením vyúčtování zejména bývalým vlastníkům a proto navrhuje vložit do Účetní směrnice SVJ, bod 5 následující větu: „Vyúčtování se považuje za doručené také okamžikem vrácení doporučené zásilky odesílateli (SVJ)“.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu  „Souhlasím s přednesenou úpravou Účetní směrnice“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:         98,30% přítomných vlastníků

Proti návrhu:     0%

Zdržel se:         1,70% (18/521-M.Černá)

Pro přijetí tohoto návrhu je potřeba 75% hlasů přítomných vlastníků dle Zákona č.72/1994Sb.

Návrh byl přijat

 

6. Schválení a projednání podmínek a postupu kompenzací těm vlastníkům, kteří si okna vyměnili již dříve na svůj náklad, představení právní analýzy tohoto problému.

Byly rozdány podklady k tomuto bodu, podklady pro kompenzace obsahovaly: podmínky, postup, koncept žádosti, způsob a cenovou nabídku dodavatelské firmy Vorlíček-Plast (v nabídce byly rozepsány ceny u jednotlivých oken). V 19 hod k tomuto bodu promluvil právní zástupce Mgr.Drobník. Zdůraznil, že neexistuje žádný právní nárok na kompenzace bez schválení členů SVJ. Dále, že dotčení vlastníci mají právo na výměnu oken za nová. Mgr.Drobník vyjádřil názor, že pokud starší plastová okna jsou vyhovující, bylo by neúčelné je měnit. Nicméně že je nezbytně nutné tato okna prověřit, zda vyhovují legislativním předpisům a normám. V případě nevyhovujících oken budou tato vyměněna za nová. Mgr.Drobník dále zdůraznil, že ohledně podání žádosti o kompenzace se předpokládá iniciativa na straně dotčeného vlastníka nikoliv statutárního orgánu SVJ. Žádost o kompenzaci je možno podat pouze do 1.3.2011. Předseda výboru dr.Dlouhý dále vysvětlil, že o kompenzacích mohou vlastníci hlasovat až tehdy, kdy bude znám přesně finanční závazek SVJ (celková částka pro kompenzace). Závazek bude znám až po kontrole oken a zpracování žádostí o kompenzaci. Finanční závazek se musí poté zveřejnit v Účetní závěrce SVJ. Tento závěr potvrdil na dotaz také účetní SVJ Ing.Bělehrádek.

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu „Souhlasím s představenými podmínkami, způsobem, žádostí a postupem při vyplácení kompenzací“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:         98,30% přítomných vlastníků

Proti návrhu:     0%

Zdržel se:         1,70% (18/521-M.Černá)                                                           Návrh byl přijat

 

Předseda výboru dr.Dlouhý poděkoval vlastníkům za pozornost a účast. Shromáždění skončilo v 19:30.

 

 

 

 

V Praze dne 17.12.2010

 

Zapsal:             Poláček

Kontroloval:      dr.Dlouhý, Ing.Bělehrádek, Mgr.Drobník (bod 6.)

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00  Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

Konané dne 29.4.2010 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

Prezence, zahájení shromáždění:

 

Od 17:45 do 18:15 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu.

Po ukončení prezence zahájil předseda výboru Společenství Ing.Richard Dlouhý, Ph.D. jednání. Předseda výboru uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 70,81% hlasy. Předseda výboru a zároveň předsedající schůze představil stručně program jednání shromáždění zejména otázky pro hlasování. Postupně přicházeli ještě další vlastníci, takže se postupně zvyšoval počet přítomných vlastníků nad výše uvedený stav.

 

Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu

 

1.Schválení účetní závěrky za rok 2009

Předseda výboru předal slovo účetnímu SVJ Ing.Bělehrádkovi, který představil výsledky účetní závěrky a referoval o tom, že závěrka SVJ je v podstatě bilance příjmů a výdajů za energie a služby. Záporná bilance 2009 byla způsobena výdaji za teplo, SV a TUV, je tudíž závislá na spotřebě jednotlivých vlastníků, hlášení počtu osob v bytech a např. počasí v případě spotřeby tepla. Ing. Bělehrádek dále uvedl, že na fondu oprav se podařilo za rok 2009 nakumulovat částku ve výši 1.623.150,-Kč a vysvětlil, že fond oprav není předmětem každoročního vyúčtování.

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s účetní závěrkou za rok 2009“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:         100 % hlasů přítomných vlastníků

Proti návrhu:     0 %

Zdržel se:         0 %                                                                                        Návrh byl přijat

 

Předseda výboru dr.Dlouhý k tomuto bodu informoval o značných výkyvech cen energií (zejména tepla) v loňském roce, dále apeloval na vlastníky, aby teplem šetřili a hlásili výboru závady na termoregulačních ventilech, zejména takové, kdy ventil je uzavřen a topení přesto topí. Vzhledem k zálohám stanoveným na podzim 2008, které nepokryly značné zvýšení ceny za teplo a TUV v roce 2009, došlo k celkovému zápornému rozdílu ve výši 367tis.Kč, který byl vyúčtován a musí být jednotlivými vlastníky uhrazen. Poslední termín na zaplacení nedoplatků je 15. květen 2010.

 

2. Výměna oken v bytech a ve společných prostorech-rozfázování komplexního zateplení domu

Předseda výboru představil vlastníkům úpravu postupu celkového zateplení bytového bloku a vysvětlil, že ceny za celkové zateplení na základě výběrového řízení konaného v lednu a únoru 2010 překročily možnosti financování SVJ (musel by se značně navýšit fond oprav). Z tohoto důvodu se v roce 2010 může realizovat pouze výměna oken v bytech a chodbách, dále se na tuto etapu podá žádost o dotaci z programu „Zelená úsporám“, která může činit dle výpočtu ca 2.5mil Kč. Po případném obdržení dotace se může dále pokračovat ve výměně vchodových dveří, v zateplení obvodového pláště domu a kompletní rekonstrukci střechy dle projektu z loňského roku. K výměně oken měla paní Hodíková (byt 10/524) dotaz, zda si vlastníci budou hradit vnitřní parapety ze svých prostředků. Předseda výboru odpověděl, že vnitřní parapety, žaluzie a další doplňky k oknům si vlastníci budou hradit sami z důvodu limitovaných finančních prostředků SVJ na výměnu oken v roce 2010 a dále, že se jedná o majetek vlastníka bytu nikoliv majetek SVJ. Výměna vnitřních parapetů je z technického hlediska nezbytná pro správnou výměnu oken !

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu  „Souhlasím s výměnou oken v bytech a společných prostorech za nová plastová“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:         100 % hlasů přítomných vlastníků

Proti návrhu:     0 %

Zdržel se:         0%                                                                                        

Dle počtu podpisů v presenční listině je splněna podmínka dle §11, odst.(5) zákona č.72/1994Sb. (Stanovy našeho SVJ v tomto případě na tento zákon odkazují)

Návrh byl přijat

3. Instalace měřičů tepla

Předseda výboru vysvětlil, že po výměně oken v bytech (první etapa zateplení) je účelné provést instalaci měřičů tepla na jednotlivá topná tělesa v bytech vlastníků. Přestože se i v tomto případě účtuje podle spotřeby tepla max. 50-60% (zbytek podle podlahové plochy bytu), osvědčila se tato motivace jako úsporný prostředek. V letním období (mimo topnou sezónu) je třeba provést revizi funkčnosti ovládacích ventilů na topných tělesech.

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu  „Souhlasím s instalací měřičů tepla po provedení výměny oken v bytech“  s tímto výsledkem:

Pro návrh:         93,61% hlasů přítomných vlastníků (více než 50% všech vlastníků)

Proti návrhu:     3,46 % (3/521, 14/521)

Zdržel se:         2,93% (5/522, 16/524)                                                               Návrh byl přijat

 

4. Zajištění odpovídající možné flexibility záloh v průběhu roku

Na příkladu uplynulého roku vysvětlil předseda výboru zúčastněným občasnou potřebu úpravy záloh i v průběhu roku, a to tak, aby pokrývaly navýšené ceny dodavatelů, které se zejména v posledních letech mění několikrát ročně.

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu  „Souhlasím s pověřením výboru SVJ při stanovení výše záloh na energie a služby dle Stanov Čl.VII,odst.(3),g) s tímto výsledkem:

Pro návrh:         97,07%  přítomných vlastníků (více než 50% všech vlastníků)

Proti návrhu:     0 %

Zdržel se:         2,93% (14/521, 18/521)                                                             Návrh byl přijat

 

 

Diskuse

 

Do diskuse při projednávání bodu 1 se přihlásila slečna Černá (byt č.18 dům 521) a upozornila na malou rychlost renovovaného výtahu v domě 521, dále na zvýšené náklady na provoz výtahů a způsob odečtů vodoměrů. Předseda výboru vysvětlil, že některými otázkami (výtah) se na popud sl.Černé výbor zabýval již minulý rok. Bylo řečeno, že poplatek za servis, prohlídky a revize výtahů se skutečně zvýšil po rekonstrukcích z důvodu složitější technologie a elektroniky. Jiné firmy mohou sice naše výtahy udržovat o něco levněji, ale na úkor menší spolehlivosti. Dále bylo uvedeno, že výtahy spotřebovávají o cca 30% méně elektřiny než výtahy staré. K rychlosti výtahu v domě 521 předseda výboru uvedl, že je o ca 10s pomalejší než výtahy v ostatních domech (přízemí-5.p). Výtah 521 je sice možné zrychlit, ale musela by se znovu provést provozní zkouška-kalibrace, která by stála ca 25tis.Kč.

K odečtu údajů vodoměrů předsedající na základě probíhajícího sporu ohledně vyúčtování SV sl.Černé  uvedl, že u starých vodoměrů se odečtená hodnota matematicky zaokrouhlila z důvodů různých typů a odchylek vodoměrů. Opisování pouze celých m3 bez zaokrouhlení, tak jak to vyžadovala sl.Černá, není správný postup, neboť může dojít ke kladné odchylce v součtu spotřeb bytů až 18m3 na jeden vchod, tato odchylka by pak musela být stejně rovnoměrně rozpočítána mezi vlastníky v příslušném vchodě. U nových vodoměrů se údaje uvádí již s přesností na 0,1m3.

Člen výboru pan Poláček se zeptal sl.Černé, zda považuje vysvětlení týkající se vodoměru a postupu odečtu za dostatečné a zda v tomto ohledu může být ukončena komunikace, slečna Černá souhlasí. Poslední dotaz vznesla opět slečna Černá, proč svítí delší dobu světlo v kabině výtahu. Pan Bezděk (16/524) odpověděl, že je to nezbytné pro správný provoz zářivek. Při zhasnutí po krátké době by totiž docházelo k častějšímu poškozování a byla by nutná daleko častější výměna zářivek v kabině výtahu, náklady na výměny by potom značně převýšily úsporu elektřiny.  

 

Předseda výboru ukončil diskusi a poděkoval vlastníkům za účast.

 

 

 

V Praze dne 7.5.2010

 

Zapsal:             Poláček

Kontroloval:      Dlouhý, Vyskočil

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode