Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00  Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

Konané dne 2.12.2009 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

Prezence, zahájení shromáždění:

 

Od 17:45 hod do 18:15 probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu. Dále bylo rozdáno 20 ks podkladů pro shromáždění, které si vlastníci mohli zapůjčit u členů výboru několik dnů před konáním schůze. Podklady pro schůzi byly též k dispozici na internetových stránkách www.svj-mochovska.cz

Po ukončení prezence zahájil předseda výboru Společenství Ing. Richard Dlouhý, Ph.D. jednání. Předseda výboru uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 58,87% hlasy.

Předseda výboru a zároveň předsedající schůze představil stručně program jednání shromáždění zejména otázky pro hlasování.

 

Výsledky hlasování pro jednotlivé návrhy-otázky

 

1. Volba kandidáta do výboru

Předseda výboru oznámil, že po uveřejněné výzvě (součástí programu shromáždění) se přihlásila do volby jediná kandidátka paní Jaroslava Kronďáková, vlastník bytu č.8 v domě 521. Kandidátka se krátce představila účastníkům shromáždění. Poté bylo hlasováno o následujícím návrhu - otázka pro hlasování č.1: „Souhlasím, aby se navržená kandidátka (paní Kronďáková) stala členem výboru s okamžitou platností“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:            57,77% hlasů všech vlastníků

Proti návrhu:         0 %

Zdržel se:             1,88 % (kandidátka do výboru paní Kronďáková)                                    Návrh byl přijat

Paní Kronďáková vlastník bytu č. 8 na adrese Mochovská 521 byla zvolena do výboru Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525 potřebnou většinou hlasů dle §9 Zák. č.72/1994 Sb. a stala se tak členem výboru od 02.12.2009.

 

2. Zpráva výboru o činnosti SVJ v roce 2009

Předseda výboru přečetl Zprávu s podrobnějším komentářem. V průběhu seznamování se Zprávou o činnosti přišli vlastníci jednotek 1/522 a 7/525 a počet přítomných účastníků se zvýšil na 61,55%. Poté bylo hlasováno o následujícím návrhu - otázka pro hlasování č. 2: „Souhlasím se Zprávou výboru o činnosti SVJ v roce 2009“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:            100 % přítomných vlastníků

Proti návrhu:           0 %

Zdržel se:               0 %                                                                                                                      Návrh byl přijat

 

3. Provedení úprav v “Pravidlech pro správu“

Předseda výboru předal slovo účetnímu SVJ Ing. Bělehrádkovi, který seznámil účastníky schůze s úpravou pravidel pro správu – pravidla pro vyúčtování záloh na služby. Předseda výboru na základě dotazů v diskusi vysvětlil důvod převodu položek dosud vyúčtovávaných dle počtu osob v bytě na jednotlivý byt. Za hlavní důvod označil stav, kdy dodavatelé těchto služeb účtují dle velikosti objektu (např.výtahy, odpady, úklid) a nikoliv dle aktuálního počtu hlášených osob v domech. Za další důvod byla společně s panem účetním Ing.Bělehrádkem označena velká fluktuace nahlášených osob za rok 2009 ca 30%-40%, a tím značná příjmová nestabilita u položek počítaných na osoby (výdaje jsou konstantní). Na začátku projednávání tohoto bodu přišel vlastník bytů 2/523 a 11/523, tím se počet přítomných účastníků zvýšil na 63,1%.Při projednávání tohoto bodu bylo hlasováno o následujícím návrhu - otázka pro hlasování č. 3: „Souhlasím s provedenými úpravami v „Pravidlech pro správu“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:            93,38 % přítomných vlastníků (pro schválení alespoň 75% přítomných vlastníků)

Proti návrhu:          6,62 %

Zdržel se:               0 %                                                                                                                      Návrh byl přijat

 

4. Stanovení výše měsíčních zálohových plateb pro rok 2010

Na základě schválených nových „Pravidel pro správu“ bylo rozdáno ca 20ks podrobných rozpisů s konkrétní výší záloh u jednotlivých položek. Ing. Bělehrádek vysvětlil výši plateb a upozornil, že většina služeb od poslední změny záloh zdražila. Předseda výboru doplnil, které položky záloh budou zvýšeny a které budou sníženy. Poté bylo hlasováno o následujícím návrhu - otázka pro hlasování č.4: „Souhlasím s výší měsíčních zálohových plateb pro rok 2010“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:            100 % přítomných vlastníků

Proti návrhu:           0 %

Zdržel se:               0 %                                                                                                                      Návrh byl přijat

 

5. Harmonizace dokumentu „Stanovy SVJ“ s platnou legislativou

Předseda výboru seznámil účastníky schůze stručně se změnami Stanov SVJ. Bylo hlasováno o následujícím návrhu - otázka pro hlasování č. 5: „Souhlasím se změnami v dokumentu „Stanovy SVJ“ dle platné legislativy, s tímto výsledkem:

Pro návrh:            100 % přítomných vlastníků (pro schválení alespoň 75% z přítomných vlastníků)

Proti návrhu:           0 %

Zdržel se:               0 %                                                                                                                   Návrh byl přijat

 

6. Rozhodnutí členů SVJ o budoucím stavu pozemků 1072/109 a 1072/110, přímo souvisejících s pozemky 1072/111 – 1072/115

Člen výboru pan Poláček přednesl informaci o stavu pozemků bezprostředně sousedících se zastavěnými pozemky 1072/111 – 1072/115. Na základě dnes již neplatné nájemní smlouvy, informací pracovnic MČ Praha 14 a nahlédnutím do Katastru nemovitostí bylo zjištěno, že

  • vlastníkem pozemků je Magistrát Hl. m. Prahy
  • MČ Praha 14 je má ve svěřené správě
  • smlouva o pronájmu zanikla se skončením Bytového družstva
  • MČ Praha 14 má zájem o uzavření nové nájemní smlouvy se SVJ, avšak za nových podmínek, zejména finančních
  • s ohledem na rozměry a dispozici, jsou zmíněné pozemky SVJ Mochovská 521-525 nevyužitelné

Člen výboru Pan Poláček představil výhody a nevýhody jednotlivých řešení, tj.: nájem pozemků, odkup pozemků a zachování stávajícího stavu-pozemky bez smlouvy a vlastnického práva.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu - otázka pro hlasování č.6: „Souhlasíte se zachováním současného právního stavu, tj. ponechat pozemky bez smlouvy)“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:            100 % přítomných vlastníků, tj. 63,10% z celku

Proti návrhu:           0 %

Zdržel se:               0 %                                                                                                                      Návrh byl přijat

7. Program zelená úsporám

Člen výboru SVJ pan Vyskočil předložil vlastníkům tři varianty zateplení domu Mochovská 521-525:

  • Varianta A řeší pouze výměnu původních oken v bytech a ve společných prostorách, dále vchodových dveří. Tento způsob je bez státních dotací.
  • Varianta B již počítá se státními dotacemi ve výši cca 2 mil. Kč. V tomto případě by však musela být vyměněna všechna okna v bytech, tedy i ta, která jsou již vlastníky renovována, avšak nevyhovují technickým podmínkám na zateplení při nárokování dotací.
  • Varianta C – komplexní zateplení domu, tedy výměna původních oken v bytech, ve společných prostorech, výměna vchodových dveří, zateplení pláště domu a rekonstrukce střechy. Dotace v tomto případě lze očekávat ve výši cca 6 mil. Kč. Vlastníky již dříve vyměněná okna by zůstala zachována.

Předseda výboru k bodu C dodal, že jde o to získat mandát v pokračování na započatých pracích zejména na projektu. V případě úvěrování banka stejně většinou vyžaduje souhlas alespoň 75% všech vlastníků.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu - otázka pro hlasování č. 7: „Souhlasíte s komplexním zateplením domu, za představených podmínek úvěrování, varianta C“ s tímto výsledkem:

Pro návrh:            88,78 % přítomných vlastníků, tj. 56,02% z celku

Proti návrhu:          0 %

Zdržel se:            11,22 %                                                                                                              Návrh byl přijat

 

Závěr/Diskuse

Diskuse probíhaly průběžně k jednotlivým bodům, shromáždění bylo ukončeno ve 20 hod.

 

V Praze dne 16.12.2009

Zapsal: M.Poláček

 

 

 

 

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00  Praha 14 - Hloubětín, IČ: 282 31 589


Konané dne 29.4.2009 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.


Prezence, zahájení shromáždění:


Od 18:30 hod do 18:45 probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu. Dále bylo rozdáno ca 20ks podkladů pro shromáždění, které si vlastníci mohli zapůjčit u členů výboru několik týdnů před konáním schůze. Materiály byly také ca 2 týdny před schůzí uveřejněny na internetových stránkách SVJ.

Po ukončení prezence zahájil předseda výboru Společenství Ing. Richard Dlouhý,Ph.D. jednání. Předseda výboru uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 67,91% hlasů.

Předseda výboru a zároveň předsedající schůze představil stručně program jednání shromáždění zejména otázky pro hlasování.


Výsledky hlasování pro jednotlivé návrhy

1.Schválení účetní závěrky za rok 2008

Předseda výboru vysvětlil podrobně položku „ostatní náklady domu",  protože se někteří vlastníci v průběhu roku ptali, co tato položka obsahuje. Bylo řečeno, že se jedná z 80-90% o náklady na revize a kontroly plynu, hydrantů a hasicích přístrojů, elektřiny a hromosvodů, dále deratizaci, bankovní poplatky. Předseda výboru předal slovo účetnímu Ing.Bělehrádkovi, který referoval o tom, že závěrka SVJ je v podstatě bilance příjmů a výdajů za energie a služby. Záporná bilance 2008 je způsobena výdaji za SV a TUV a tudíž závislá na spotřebě jednotlivých vlastníků a hlášení počtu osob v bytech. Ing.Bělehrádek upozornil vlastníky na možnost si dobrovolně zvýšit zálohy na teplou a studenou vodu. Tito vlastníci pak nahlásí výboru částku, o kterou chtějí zálohy zvýšit a poté jim bude od nasledujícího měsíce vystaven nový předpis plateb.


Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Souhlasím s účetní závěrkou za rok 2008" s tímto výsledkem:

Pro návrh: 100 % hlasů přítomných vlastníků

Proti návrhu: 0 %

Zdržel se: 0 %        Návrh byl přijat


Předseda výboru informoval o značných výkyvech cen energií v loňském roce, např. teplo se loni zdražovalo 3x. Poté předal slovo členu výboru panu Poláčkovi, který apeloval na vlastníky, aby teplem šetřili a hlásili výboru závady na termoregulačních ventilech, zejména takové, kdy ventil je uzavřen a topení přesto topí. To potom stojí SVJ zbytečné prostředky za promrhané teplo.


Předseda výboru přednesl čísla nebytových prostor, které se pronajímají. Dále se zeptal, zda má někdo námitek proti rozšíření okruhu místností určených k pronájmu o nebytový prostor č.10 (nefunkční mandl 522) a č.25 (bývalá prádelna 525). Nikdo z přítomných vlastníků neměl proti tomu námitek. Výbor SVJ tedy začne pronajímat nově i nebytové prostory č.10 a č.25. Sušárny č.18 a č.19 se nebudou zatím pronajímat.


Předseda výboru představil vlastníkům rekapitulaci plánu oprav, tj. co již bylo realizováno a co nás ještě čeká. Poukázal hlavně na špatný stav plynového vedení v domě - koroze, šroubované spoje. Z kontrolní zprávy z dubna 2009 vyplývá, že vedení plynu by mělo být rekonstruováno co nejdříve, neboť úniky plynu zejména v suterénu nejsou již zanedbatelné, dále nejsou funkční stoupačkové uzávěry. Člen výboru pan Vyskočil promítl seznam bytů, kde byly při kontrole plynu v dubnu nalezeny závady - ca 60% všech bytů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o závady za plynoměrem, budou si vlastníci hradit opravu z vlastních prostředků.


2. Oprava střechy

Výbor ukázal na dataprojektoru fotografie střechy, které pořídil pan Vachata. Na střeše je značný počet boulí, které mohou praskat. Předseda výboru vysvětlil, že na kompletní rekonstrukci nejsou v tuto chvíli prostředky, SVJ opraví alespoň boule. Ing. Jedlička byt č.4 dům 524 se dotázal, zda střecha ještě není v záruce. Pan Bezděk bývalý předseda BD odpověděl, že střechu zateplovalo BD v roce 2001. Firma Adámek, která střechu zateplovala již neexistuje, takže nelze záruku uplatnit.


Bylo hlasováno o následujícím návrhu  „Souhlasím s opravou střechy"  s tímto výsledkem:

Pro návrh: 69,23% všech vlastníků

Proti návrhu: 0 %

Zdržel se: 0%        Návrh nebyl přijat

 

3. Rekonstrukce stoupaček odpadu

Předseda výboru vysvětlil, že situace s vedením odpadu sice není tak špatná jako u vedení plynu, nicméně stoupačky jsou ještě původní ca 50 let staré. Z důvodu úspory nákladů a zásahu do jádra bytů by bylo výhodné realizovat rekonstrukci plynového vedení a stoupaček odpadu současně v jednom termínu. Ležaté vedení až ke stropům v suterénu bylo již rekonstruováno za BD.


Bylo hlasováno o následujícím návrhu  Souhlasím s  rekonstrukcí stoupaček odpadu s tímto výsledkem:

Pro návrh: 67,03% všech vlastníků

Proti návrhu: 0 %

Zdržel se: 2,20%, byt č.14, byt č.17 oba dům 525    Návrh nebyl přijat


Vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných vlastníků na schůzi nemohl být návrh 2 a 3 schválen, neboť je potřeba souhlasu 75% všech vlastníků (tj. alespoň 69 vlastníků z 91 v případě našeho Společenství) viz §11 Zák. č.72/1994 Sb.  Výbor bude zvažovat uskutečnění dotazu na ty vlastníky, kteří nebyli přítomni na schůzi, či může dát o návrhu 2 a 3 hlasovat znovu v budoucnosti.


Závěr-diskuse


Předseda výboru stručně představil podmínky a možnosti pro udělení dotací na zateplení pro cihlové bytové domy. Pro náš dům je možná dotace ve výši až ca 2.8mil Kč, SVJ musí splnit 3 podmínky: realizace výměny oken a vchodových dveří v celém domě, zateplení střechy, zateplení fasády. Technické požadavky na zateplení a výměnu oken jsou velmi přísné.


Předseda výboru dále představil finanční a časový plán rekonstrukcí, zejména s ohledem na neočekávané mimořádné výdaje na opravu střechy a plynového vedení a případně odpadu. Kvůli těmto výdajům se musí výměna oken o ca 9 měsíců posunout, než bylo původně plánováno. Jako jednu z možností předseda výboru navrhnul jednorázovou mimořádnou platbu do fondu oprav ve výši ca 10-12.tisíc Kč na vlastníka do jara 2010. Tím by bylo dostatek prostředků pro realizaci výměny oken na jaře 2010, poptávka oken - zima 2009. Rekonstrukce plyn.vedení byla původně plánována až po výměně oken a dveří, nyní již SVJ nemůže z důvodu špatného stavu plyn.vedení rekonstrukci odkládat. Dále je potřeba letos opravit boule na střeše.


Ing.Kavalír byt č.14 dům 525 vyjádřil souhlas s mimořádným příspěvkem do fondu oprav na výměnu oken a argumentoval zejména tím, že čím dříve budou vyměněna okna, tím dříve začnou vlastníci spořit za teplo.


Slečna Černá byt č.18 dům 521 navrhla si vzít na všechny plánované rekonstrukce úvěr a tím realizovat vše najednou, dále se dotázala, zda výbor zjišťoval u KB, kde má SVJ veden účet, podmínky úvěru. Předseda výboru odpověděl, že podmínky zjišťoval u KB minulý rok. Uvedl příklad, kdy při úvěru ca 8mil Kč by SVJ zaplatilo na úrocích za první rok ca 400 tis.Kč. Dále KB vyžaduje maximální podíl neplatičů do 5%. Minulý rok tuto hranici SVJ dvojnásobně překročilo (10% vlastníků s 1-3 měsíčním dluhem na zálohách). Výboru SVJ se podařilo všechny dlužné peníze za rok 2008 vymoci. Za této situace by úvěr pro SVJ představoval neúměrné riziko do budoucna.

Dále se slečna Černá ptala, kdy dostanou vlastníci, kteří již plastová okna mají, kompenzaci. Předseda výboru odpověděl, že o vyplacení kompenzace musí rozhodnout shromáždění. Na základě  rozhodnutí shromáždění může být  kompenzace vyplacena, až bude známa konečná cena zakázky výměny oken v bytech vlastníků, která plastová okna nemají.


Ing.Jedlička byt č.4 dům 524 navrhnul zvýšit plán oprav. Dr.Vereš byt č.5 dům 522 upozornil, že toto chce důkladně propočítat a že o přesné částce není možné rozhodnout ihned hlasováním na této schůzi.


Předseda výboru ukončil diskusi.


Výbor SVJ začal rozdávat vyúčtování za rok 2008.



V Praze dne 5.5.2009


Zapsal:  Dlouhý

Kontroloval: výbor SVJ

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode