Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00  Praha 14 - Hloubětín, IČ: 282 31 589


Konané dne 10.12.2008 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.


Prezence, zahájení shromáždění:

Od 17 hod do 17:45 probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu. Dále bylo rozdáno ca 20ks podkladů pro shromáždění, které si vlastníci mohli zapůjčit u členů výboru několik týdnů před konáním schůze.

Po ukončení prezence zahájil předseda výboru Společenství Ing. Richard Dlouhý, Ph.D. jednání. Předseda výboru uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 72,62% hlasů.

Předseda výboru a zároveň předsedající schůze představil stručně program jednání shromáždění zejména otázky pro hlasování.


Výsledky hlasování pro jednotlivé návrhy-otázky

1. Volba kandidátů do výboru

Předseda výboru oznámil, že po uveřejněné výzvě se přihlásil do volby jediný kandidát pan Milan Vyskočil, vlastník bytu č.1 v domě 524, a to ještě před konáním schůze písemnou formou. Kandidát pan M.Vyskočil se krátce představil účastníkům shromáždění. Předseda výboru vyzval účastníky shromáždění před zahájením volby, aby podali návrhy na další členy výboru. Přihlásil se pan Miloš Poláček vlastník bytu č.3 v domě 522. Pan M.Poláček prohlásil, že bude kandidovat do výboru osobně a krátce se představil účastníkům shromáždění. Poté bylo hlasováno o následujícím návrhu (otázka pro hlasování č.1 viz podklady pro shromáždění):Souhlasím, aby se navržení kandidáti (pan Poláček a pan Vyskočil) stali členy výboru s okamžitou platností" s tímto výsledkem:

Pro návrh: 69,32 % hlasů všech vlastníků

Proti návrhu: 0 %

Zdržel se: 3.30 % (kandidáti do výboru pan Poláček a pan Vyskočil)  Návrh byl přijat

Pan Miloš Poláček vlastník bytu č.3 na adrese Mochovská 522 Praha a pan Milan Vyskočil vlastník bytu č.1 na adrese Mochovská 524 Praha byli zvoleni do výboru Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525 potřebnou většinou hlasů dle §9 Zák. č.72/1994 Sb. a stali se tak členy výboru od 10.12.2008.


2. Zpráva výboru  o činnosti SVJ v roce 2008

Předseda výboru přečetl Zprávu s podrobnějším komentářem. Poté bylo hlasováno o následujícím návrhu (otázka pro hlasování č.2 viz podklady pro shromáždění): Souhlasím se Zprávou výboru  o činnosti SVJ v roce 2008"  s tímto výsledkem:

Pro návrh: 100 % hlasů přítomných vlastníků

Proti návrhu: 0 %

Zdržel se: 0 %        Návrh byl přijat


3. Stanovení výše měsíčních zálohových plateb pro rok 2009

Předseda výboru oznámil, výše plateb pro rok 2009 zůstává stejná jako v roce 2008. Poté bylo hlasováno o následujícím návrhu (otázka pro hlasování č.3 a tabulka plateb viz podklady pro shromáždění): Souhlasím s výší měsíčních zálohových plateb pro rok 2009, výše záloh zůstává stejná jako v roce 2008 s tímto výsledkem:

Pro návrh: 100 % hlasů přítomných vlastníků

Proti návrhu: 0 %

Zdržel se: 0 %         Návrh byl přijat


4. Stanovení nájmu za nebytové prostory

Bylo hlasováno o následujícím návrhu (otázka pro hlasování č.4 viz podklady pro shromáždění): Souhlasím se stanovením nájmu (pro soukromé účely nikoliv pro podnikání) za nebytové prostory v následující výši: 500Kč/m2/rok člen SVJ, 1000Kč/m2/rok nečlen SVJ"  s tímto výsledkem:

Pro návrh: 100 % hlasů přítomných vlastníků

Proti návrhu: 0 %

Zdržel se: 0 %         Návrh byl přijat


5. Schválení vyplacení odměn členům výboru v roce 2008 a 2009

Bylo hlasováno o následujícím návrhu (otázka pro hlasování č.5 viz podklady pro shromáždění): „Souhlasím s vyplacením odměn členům výboru ve výši předepsaných záloh pro tento účel za rok 2008. Odměny v roce 2009 budou členům výboru vyplaceny 2x, na konci I. a II. pololetí 2009, opět ve výši předepsaných záloh za dané pololetí"  s tímto výsledkem:

Pro návrh: 94,5 % hlasů přítomných vlastníků

Proti návrhu: 0 %

Zdržel se: 5,1 % (členové výboru: Dr.Dlouhý, pan Eliášek, pan Vachata)  Návrh byl přijat


6. Rekonstrukce plynového vedení

Bylo hlasováno o následujícím návrhu (otázka pro hlasování č.6 viz podklady pro shromáždění): „Souhlasím s kompletní rekonstrukcí plynového vedení ve společných prostorech až po hlavní bytový uzávěr (možno realizovat i po částech)"  s tímto výsledkem:

Pro návrh: 62,88,  % všech vlastníků (62 vlastníků, 2  vlastníci opustili schůzi před hlasováním o bodě 6 )

Proti návrhu: 0 %

Zdržel se: 0 %        Návrh nebyl přijat

Vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných vlastníků na schůzi nemohl být tento návrh schválen, neboť je potřeba souhlasu 75% všech vlastníků (tj. alespoň 68 vlastníků z 90 v případě našeho Společenství) viz §11 Zák. č.72/1994 Sb. Na tento návrh budou osobně členy výboru dotázáni ti vlastníci, kteří se nezúčastnili schůze. V případě dostatečného počtu souhlasných vyjádření nepřítomných vlastníků na schůzi k tomuto bodu by mohl být případně rozšířen plán rekonstrukcí i o tento návrh. 


Závěr/Diskuse

K bodu č. 2 vystoupil Dr. Kvíčala vlastník bytu č.7 dům 523 v souvislosti se zmínkou o havárii plynu v domě 524 v červenci 2008 s dotazem, zda se případné opravy, kontroly a rekonstrukce plynového vedení týkají i rozvodů v bytech.  Na dotaz bylo členy výboru sděleno, že opravy a kontroly celého plynového vedení v domě hradí Společenství a také za ně zodpovídá ale pouze po bytový plynoměr v jednotlivých bytech. Dále byl Dr. Kvíčalou podán návrh, aby se další schůze konaly vždy od 18:00 a ne od 17:30. O tomto návrhu nebylo hlasováno, na shromáždění však bylo slyšet velmi rozdílné názory k tomuto návrhu.

K bodu č. 4 byl učiněn dotaz, zda by bylo možné nájemné za nebytové prostory pro nečleny SVJ ještě zvýšit oproti návrhu. Předsedající odpověděl, že vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o sklepní prostory se navrhovaná částka blíží tržním cenám. Pro zvýšení ceny za nájem by muselo Společenství tyto prostory nákladně rekonstruovat.

Pan účetní Společenství Ing. Bělehrádek vlastník bytu č.9 dům 525 vystoupil s poznámkou, že každý vlastník obdrží v lednu 2009 potvrzení o příjmu z nájmu za nebytové prostory. Jedná se o příjem ke zdanění každého vlastníka. Dílčí základy ke zdanění jednotlivých vlastníků jednotek jsou dány spoluvlastnickými podíly na společných částech domu. Celý roční příjem za nájem všech nebytových prostor rozúčtovaný vlastníkům ke zdanění bude ponechán ve společenství jako finanční zdroj na rekonstrukce a bude přeúčtován na účet fondu oprav. Podrobné informace viz „Účetní směrnice pro Společenství vlastníků Mochovská 521-525".

Dále Ing. Bělehrádek jako likvidátor Bytového družstva Mochovská čp. 521-525 v likvidaci přednesl stručnou zprávu o likvidaci družstva a vyzval družstevníky, aby se zúčastnili členské schůze jejímž předmětem programu bude návrh na rozdělení likvidačního zůstatku a následný výmaz z obchodního rejstříku. Předpokládaný termín konání členské schůze je květen, červen 2009.

Na závěr vystoupil krátce pan Bezděk vlastník bytu č.16 dům 524 s upozorněním, aby obyvatelé domů zavírali a zamykali vchodové dveře hlavně večer, neboť se za poslední období zvýšil v našich domech výskyt nežádoucích osob zejména bezdomovců, kteří pak přespávají ve společných prostorech domů. Na problém se zamykáním domovních dveří a s tím spojeným výskytem nežádoucích osob upozorňoval také výbor v průběhu roku 2008, navíc zamykání domovních dveří ve večerních hodinách vyžaduje i Domovní řád viz čl.9.V Praze dne 19.12.2008

Zapsal: Dlouhý

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode