Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis z ustavující schůze shromáždění „Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525"


konané dne 4.12.2007  v 16.00 hod. ve školní jídelně Základní školy Tolerance.


Od 16.00 hod. do 16.45 hod. proběhla prezence účastníků shromáždění, u které všichni obdrželi hlasovací lístky. Poté následovalo ověřování totožnosti za účasti paní notářky JUDr. Miluše Peterkové.


Za svolavatele (Bytové družstvo) zahájil jednání v 16.50 pan RNDr. Karel Vereš  a uvedl, že shromáždění bylo řádně svoláno a je usnášení schopné (přítomni vlastníci jednotek s 89,54% hlasy). Nato byl jednomyslně zvolen předsedající shromáždění pan Ing. Richard Dlouhý, Ph.D..

Ten prohlásil, že společenství vzniklo dnem 6.11.2007. Předsedající přítomné seznámil se způsobem hlasování a to hlasovacími lístky. Dále uvedl, že se stanovami se vlastníci jednotek mohli předem seznámit (internetová stránka, výtisky u členů přípravného výboru) a svolavatel dosud neobdržel žádné pozměňovací návrhy.


1. Předsedající navrhl schůzi schválení stanov v navržené podobě. O návrhu bylo hlasováno a byl schválen  88,43% hlasů všech vlastníků jednotek (1,11% se zdrželo).

2. Na návrh pana Ing. Bělehrádka  bylo hlasováno o členech výboru a to o: Ing. Richardu Dlouhém, Ph.D., Martinu Eliáškovi a Eduardovi Vachatovi. Dr. Vereš vyzval účastníky shromáždění ještě před zahájením volby, aby podali návrhy na další členy výboru (zmínil i aktivitu členů přípravného výboru, kteří vývěskami na tabulích ve vchodech domu žádali vlastníky jednotek o doplnění kandidátní listiny). Návrh byl schválen 89,54% hlasů všech vlastníků jednotek. Tímto bodem skončilo jednání uvedené v notářském zápisu.

3. Předsedající shromáždění Dr. Dlouhý předal slovo Ing. Bělehrádkovi, který hovořil o jednotlivostech uvedených v Pravidlech  pro úhradu měsíčních zálohových plateb za služby spojené s užíváním bytu" a výši zálohových plateb. Proběhla diskuze. Předsedající shromáždění navrhl hlasování o tomto návrhu a tento byl přijat  89,54% hlasů všech vlastníků jednotek.

4. Předsedající Dr. Dlouhý přednesl návrh plánu oprav a rekonstrukcí domu v horizontu následujících ca 5 let. Jednotlivé body návrhu stručně zdůvodnil. Tento návrh byl přijat 89,54% hlasů všech vlastníků jednotek. V diskuzi k tomuto bodu obdržel předsedající od členů společenství další podněty k případným opravám a rekonstrukcím.


Předsedající dále vysvětlil další postup při založení SVJ a poděkoval všem přítomným za jejich účast na tomto shromáždění.V Praze dne 12.12.2007


Zapsal:                                                                                                               Ověřil:

Martin Eliášek                                                                                                     Ing. Richard Dlouhý, Ph.D.


© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode