Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525 se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

  

Konané dne 3. 9. 2018 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

Prezence, zahájení shromáždění:

 

Od 17:45 do 18:08 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu. Po ukončení prezence zahájil člen výboru Patrik Stonjek schůzi.

 

Sečtením všech přítomných bylo zjištěno, že počet osob je dostatečný, avšak teprve po skončení schůze bylo shledáno, že šest plných mocí pro nečleny SVJ je neplatných. Z toho důvodu, přestože schůze proběhla, NEBYLA USNÁŠENÍSCHOPNÁ, a proto nedošlo k platnému přijetí žádného usnesení.

 

Předsedající informoval přítomné o zrušení bodu Žádost pí. M. Černé o balkon v 521/18. Tento bod byl sice na její žádost zařazen na program schůze, avšak pí. Černá nedodala potřebné podklady.

 

Druhým návrhem na doplnění programu byly body pí. Prachařové, p. Jedličky, p. Matošky, p. Vyskočila a p. Zikána, kterým se členové výboru rozhodli nevyhovět pro jejich nepotřebnost, nekonkrétnost a nejednoznačnost s výjimkou bodu týkajícího se odvolání p. Stonjeka z výboru společenství.

 

V následujícím představil organizační členy této schůze.

 

Hlasování č. 1: Volba předsedy schůze

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

 

„Shromáždění společenství souhlasí, aby předsedou této schůze byl člen výboru Patrik Stonjek.“

 

Přítomno    46,43 % hlasů všech vlastníků

Pro            100 % přítomných

Proti          0 %

Zdržel se    0 %.

 

Hlasování č. 2: Volba skrutátora

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

 

„Shromáždění společenství souhlasí, aby skrutátorkou této schůze byla členka výboru Eva Rajmová.“

Přítomno    46,43 % hlasů všech vlastníků

Pro            100 % přítomných

Proti          0 %

Zdržel se    0 %.

 

Hlasování č. 3: Volba zapisovatele

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

 

„Shromáždění společenství souhlasí, aby zapisovatelem této schůze byl člen výboru Miloš Poláček.“

Přítomno    46,43 % hlasů všech vlastníků

Pro            100 % přítomných

Proti          0 %

Zdržel se    0 %.


 

Hlasování č. 4: Odvolání člena výboru Patrika Stonjeka Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

 

„Shromáždění společenství odvolává z funkce člena výboru společenství Patrika Stonjeka s okamžitou platností.“

Přítomno    46,43 % hlasů všech vlastníků

Pro            95,22 % přítomných

Proti          0 %

Zdržel se    4,78 %.

 

Hlasování č. 5: Změna stanov týkající se počtu členů výboru společenství

 

Dojde-li ke změně počtu členů výboru společenství, je nutné, aby došlo k následující úpravě čl. X. odst. 2 stanov.

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

„Výbor má 3 členy.“

 

Přítomno    46,43 % hlasů všech vlastníků

Pro            92,90 % přítomných

Proti          0 %

Zdržel se    7,10 %.

 

Vzhledem k tomu, že od posledního shromáždění SVJ podali čtyři z pěti členů výboru rezignaci na své funkce, konkrétně dne 3. 7. 2018 do rukou předsedy SVJ Milana Flodra a ve své funkci zůstal pouze Patrik Stonjek, bylo nutné zvolit nové členy výboru.

 

Byli představeni zájemci o práci v novém výboru:

 

1.    Eduard Kopáček

2.    Vladimír Zikán

3.    Ludmila Prachařová

4.    Jaroslava Kronďáková

 

Hlasování č. 6: Volba 1. člena výboru

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

„Shromáždění   společenství   volí    Jaroslavu    Kronďákovou   členkou   výboru   společenství

s  okamžitou platností.

 

Přítomno    46,43 % hlasů všech vlastníků

Pro            100 % přítomných

Proti          0 %

Zdržel se    0 %.

 

Hlasování č. 7: Volba 2. člena výboru

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

„Shromáždění   společenství    volí     Ludmilu    Prachařovou   členkou    výboru   společenství

s  okamžitou platností.

 

Přítomno    46,43 % hlasů všech vlastníků

Pro            100 % přítomných

Proti          0 %

Zdržel se    0 %.

 

Hlasování č. 8: Volba 3. člena výboru

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

 

„Shromáždění společenství volí Vladimíra Zikána členem výboru společenství s okamžitou platností.


 

Přítomno    46,43 % hlasů všech vlastníků

Pro            100 % přítomných

Proti          0 %

Zdržel se    0 %.

 

Dojde-li ke změně počtu členů výboru společenství na 3 osoby, považuje výbor společenství za vhodné, aby došlo k následující úpravě čl. X. odst. 4 stanov, který se týká zastupování společenství výborem:

 

Hlasování č. 9: Vypuštění bodu „Změna stanov - Zastupování“ Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

 

Vypuštění bodu „Shromáždění společenství souhlasí s následující změnou čl. X. odst. 4 stanov:

 

Společenství zastupují společně dva členové výboru, pokud hodnota právního jednání za společenství přesahuje částku ve výši 10.000,- Kč s tím, že hodnota právního jednání se posuzuje za 12 po sobě jdoucích měsíců; v ostatních případech zastupuje společenství každý člen výboru samostatně. Podepisují se tak, že k obchodní firmě společenství připojí svůj podpis spolu s označením své funkce.“

 

Přítomno    44,66 % hlasů všech vlastníků

Pro            94,02 % přítomných

Proti          5,98 %

Zdržel se    0 %.

 

Hlasování č. 10: Prodloužení termínu pro vrácení zůstatku mimořádného příspěvku do fondu oprav

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

 

„Shromáždění společenství schvaluje prodloužení termínu pro vrácení zůstatku mimořádného příspěvku do fondu oprav, který zaplatili zájemci o přístavbu balkonů na jižní straně budovy, do 31. 12. 2019.“

 

Přítomno    44,66 % hlasů všech vlastníků

Pro            92,54 % přítomných

Proti          0 %

Zdržel se    7,46 %.

 

Hlasování č. 11: Vypuštění bodu „Objednání Nonstop servisu“

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

„Vypuštění bodu o Objednání Nonstop servisu.“

Přítomno    44,66 % hlasů všech vlastníků

Pro            100 % přítomných

Proti          0 %

Zdržel se    0 %.

 

 

Hlasování č. 12: Vypuštění bodu „Navýšení příspěvku do provozního fondu o 20,- Kč“ Na minulé schůzi shromáždění společenství byly navrženy dvě alternativy navýšení provozního fondu, aby došlo k jeho vyrovnání. Důvody pro navrhovaná navýšení byly tyto:

 

-                 vyšší náklady na odměny členů výboru společenství oproti plánu o 6.800,- Kč/měsíčně od března roku 2018 (ročně se jedná o částku ve výši 81.600,- Kč),

 

-                 zaplacení auditu účetnictví za rok 2017 a leden roku 2018 ve výši 17.500,- Kč (objednáno předchozím výborem),

 

-                 zaplacení právních služeb ve výši 12.890,- Kč (přibližně z poloviny objednáno předchozím výborem),

 

-                 objednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků jednotek za cenu 5.616,- Kč/ročně,

 

-                 objednání služby sledování katastru nemovitostí a insolvenčního rejstříku za cenu 1.392,- Kč/měsíčně od června roku 2018 (ročně se jedná o částku ve výši 16.704,- Kč).


 Tento kalendářní rok tak mělo mít společenství vyšší výdaje o 111.410,- Kč a příští kalendářní rok o 100.644,- Kč, než bylo kalkulováno před schůzí shromáždění společenství konanou dne 1. 3. 2018 (pro stanovení objemu provozního fondu).

 

Navýšení příspěvku do provozního fondu navrhl výbor společenství z toho důvodu, aby (1) se pokryly výdaje, se kterými nebylo na schůzi shromáždění společenství konané dne

 

1.  3. 2018 počítáno, a aby (2) byla v provozním fondu dostatečná rezerva na mimořádné situace.

 

Shromáždění společenství schválilo navýšení toliko o 100,- Kč/měsíčně/jednotku, argumentujíc mimo jiné tím, že výbor společenství uzavřel pojistnou smlouvu výhradně ve svůj prospěch a smlouvu na sledování katastru nemovitostí a insolvenčního rejstříku s tím, že tato služba v podstatě není potřeba a že je předražená.

 

Je nutné si uvědomit, že za činnost ve výboru společenství náleží úplata v minimální výši (čtyři členové výboru společenství, kteří jsou zároveň členy společenství, měli každý po

 

1. 583,- Kč čistého/měsíčně). To nejmenší, co společenství pro tyto osoby může udělat, je nechat výbor společenství pojistit se.

 

Co se služby sledování katastru nemovitostí a insolvenčního rejstříku týče, kontrolu těchto dvou databází prováděli dříve členové výboru společenství každý měsíc s tím, že jim tato

 

činnost podle jejich vlastních slov zabrala 3-4 hodiny/měsíčně. S ohledem na to, že v objednané službě je i právní podpora nebo vyhotovení prezenční listiny (resp. seznamu členů) na schůzi shromáždění společenství, je výbor společenství toho názoru, že služba není předražená.

 

Nicméně s ohledem na výše uvedené a s ohledem na to, že došlo k navýšení příspěvku do provozního toliko o 100,- Kč/měsíčně/jednotku, provozní fond zřejmě ke konci roku 2018 v mínusu skončí (resp. před zářijovou schůzí shromáždění společenství se jednalo o reálný předpoklad); k tomu viz výše, kdy uvedené navýšení příspěvku do provozního fondu od srpna tohoto roku vygeneruje dodatečných 45.000,- Kč, ačkoliv potřeba by bylo o několik desítek tisíc více. Z uvedeného pak zcela jasně vyplývá, že i bez uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků jednotek a sledování katastru nemovitostí a insolvenčního rejstříku by byl (a zřejmě bude) provozní fond v mínusu, neboť nedošlo k navýšení příspěvku do provozního fondu ve výši, která byla navrhována výborem společenství na schůzi shromáždění společenství konané dne 29. 6. 2018.

 

Proto navrhuje výbor společenství navýšení příspěvku do provozního fondu o 20,-Kč/měsíčně/jednotku od 1. 1. 2019, aby došlo k vyrovnání ztráty provozního fondu (pokud se do ní dostane) a aby eventuálně vznikla alespoň minimální rezerva na mimořádné výdaje.

 

Na závěr k tomuto bodu výbor společenství poznamenává, že za měsíce červen-srpen ušetřil částku ve výši 6.540,- Kč na odměně Patrika Stonjeka, člena výboru společenství, a částku ve výši 12.000,- Kč na příspěvcích na telefony pro všechny členy výboru společenství, které byly v minulých letech pravidelně vypláceny. Výbor společenství tak vlastním hospodařením pokryl uzavřené pojištění i službu sledování katastru nemovitostí a insolvenčního rejstříku, která prospívá všem členům společenství. Členové výboru společenství tak jsou toho názoru, že jejich činnost byla a je efektivní i hospodárná, a mrzí je, že někteří členové společenství to vidí jinak.

 

Z důvodu odstoupení čtyř členů výboru, úsporných opatření, která byla členy výboru přijata, neusnášeníschopnosti shromáždění společenství na schůzi konané dne

 

3.  9. 2018, čímž dojde k úspoře za odměny členů výboru za měsíc září 2018 nad rámec toho, co bylo výše uvedeno, a nevytvoření žádných rezerv na mimořádné výdaje skončí provozní fond na konci roku zřejmě v mírném plusu, pokud nenastane nějaká mimořádná událost, která by si vyžádala jeho čerpání.

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

 

„Shromáždění společenství vypouští bod o navýšení příspěvku do provozního fondu o 20,-Kč.“


 Přítomno    44,66 % hlasů všech vlastníků

Pro            97,51 % přítomných

Proti          0 %

Zdržel se    2,49 %. 

 

Shromáždění nebylo usnášeníschopné, a to z důvodu nedostatečné přítomnosti členů SVJ, resp. jejich zástupců, a proto nedošlo k platnému přijetí žádného usnesení.

 

Přítomní byli pouze zástupci 46,43% podílů, při požadovaných 50%.

 

Šest zástupců vlastníků, kteří nejsou členy SVJ měli plné moci neplatné (nebyly na nich úředně ověřené jejich podpisy), což je požadavek uvedený v platných stanovách společenství.

 

Diskuse proběhla v rámci projednávání jednotlivých bodů.

 

Stejně jako na schůzi shromáždění společenství konané dne 29. 6. 2018 bylo velkým tématem sledování katastru nemovitostí a insolvenčního rejstříku, kdy opět někteří vlastníci (zejména p. Jedlička) vystoupili s tím, že tato služba není potřebná a že je předražená. Členové výboru na tuto kritiku reagovali protiargumenty, které však bohužel nebyly vyslyšeny.

 

V průběhu jednání byli přítomní vlastníci seznámeni se stavem provozního fondu od počátku roku, tedy včetně období výboru společenství ve složení do dne 1. 3. 2018. Dále bylo vysvětleno, proč se provozní fond hned na začátku měsíce února 2018 dostal do mínusu, jak se jeho stav v průběhu celého roku vyvíjel, jaký je jeho současný stav a jaký vývoj lze očekávat do konce tohoto roku a na začátku roku příštího.

 

Rovněž bylo upozorněno na skutečnost, že na začátku roku je z provozního fondu nutné zaplatit pojistné za pojištění domu a příspěvek SMBD ve výši 34.664,- Kč, kvůli čemuž se provozní fond bude na začátku každého roku dostávat do mínusu, pokud v něm nebude dostatečná rezerva z let minulých. I to byl důvod, proč na schůzi shromáždění společenství konané dne 29. 6. 2018 bylo hlasováno o návrzích úpravy příspěvků do provozního fondu tak, jak byly připraveny výborem společenství. Vlastníci ale svými negativními rozhodnutími tuto skutečnost ignorovali.

 

Shromáždění nebylo usnášeníschopné, a to z důvodu nedostatečné přítomnosti členů SVJ, resp. jejich zástupců, a proto nedošlo k platnému přijetí žádného usnesení.

 

Na závěr poděkoval předsedající všem vlastníkům za účast. Schůze skončila ve 20,25 hod.

 

Přílohy:

1.    Graf s vývojem provozního fondu od začátku roku do 31. 8. 2018

 

2.    Seznam všech výdajů z provozního fondu od začátku roku do 31. 8. 2018

3.    Tabulka se zbývajícími prostředky v provozním fondu od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

 

 

Zapsal:               Poláček                                                                             Kontroloval: Stonjek, Rajmová

 

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

Konané dne 29.6.2018 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

Prezence, zahájení shromáždění:

Od 18:00 do 18:15 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu.  Po ukončení prezence zahájil  předseda výboru Milan Flodr  jednání a uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s nadpoloviční většinou všech hlasů. Přesnou skrutací byl zjištěn počet přítomných vlastníků  68,65 % hlasů.

Na začátku jednání schůze shromáždění předsedající seznámil shromáždění s požadavkem paní Černé na zařazení dalšího bodu jednání-(montáž balkonu na západní  straně objektu).

Vzhledem k tomu, že paní Černá neuplatnila tento požadavek 15 dnů  před konáním schůze a že nebyly splněny legislativní podmínky pro dodatečné zařazení tohoto bodu na program jednání schůze shromáždění, nebyl tento bod zařazen na program jednání.

Poté předsedající přečetl návrh usnesení.

 

Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu

 

Hlasování č. 1: Volba předsedy schůze shromáždění

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: Předsedou schůze shromáždění společenství se volí Milan Flodr, předseda výboru společenství.

Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných

Přítomno 68,65  % hlasů všech vlastníků
Pro          100,00 % přítomných
Proti         0,00 %
Zdržel se 0,00 %.

Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 2: Volba zapisovatele schůze shromáždění

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: Zapisovatelem schůze shromáždění společenství se volí Jan Kvíčala, člen výboru společenství.

Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných

Přítomno 68,65  % hlasů všech vlastníků
Pro          100,00 % přítomných
Proti        0,00 %
Zdržel se 0,00 %.

Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 3: Volba skrutátora schůze shromáždění  

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: Skrutátorem schůze shromáždění společenství se volí Milan Vyskočil, člen  společenství vlastníků

Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných

Přítomno 68,65  % hlasů všech vlastníků
Pro          100,00 % přítomných
Proti        0,00 %
Zdržel se 0,00 %.

Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 4: Schválení  navýšení příspěvku do provozního fondu

 

Předsedající přečetl jednotlivé varianty návrhu na zvýšení příspěvku do fondu provozu  vč.          odůvodnění, které bylo součástí pozvánek a bylo k dispozici vlastníkům 15 dní před konáním schůze a vysvětlil důvody a okolnosti, které vedou k potřebě navýšení fondu provozu. Poté proběhla bouřlivá diskuse, ve které vystoupilo několik vlastníků. Především vystoupil Ing.Jedlička, který se postavil proti všem třem navrhovaným variantám , vysvětlil své důvody a navrhl variantu  4d v tomto znění:

 

4d.   Shromáždění schvaluje zvýšení příspěvku do fondu provozu na částku 500,- měsíčně na     jednotku s platností od srpna 2018 včetně. Shromáždění zavazuje výbor  k hospodárnému a efektivnímu využití zdrojů v provozním fondu, ukládá výboru hospodařit  s prostředky v provozním fondu  hospodárně a efektivně  a nepřipustit jeho  přečerpání , případně i přistoupit ke snížení odměn jeho členů. V případě závažných a nepředvídaných okolností , pokud by i přes veškerou snahu hrozilo přečerpání provozního fondu , svolá výbor k projednání takové situace shromáždění.

Protože mj. jsou důvodem možného přečerpání provozního fondu uzavřené služby na sledování KN ,  insolvenčního rejstříku a pojištění odpovědnosti členů výboru, bylo též navrženo  hlasování  o vypovězení těchto služeb. Poté bylo přistoupeno k hlasování.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

4a:  Shromáždění schvaluje navýšení příspěvku do provozního fondu o 195,- Kč od     1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 a shromáždění schvaluje navýšení příspěvku do provozního fondu o 175,- Kč od 1. 1. 2019.“

Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných

Přítomno 68,65  % hlasů všech vlastníků
Pro            1,64  % přítomných
Proti        70,36 %
Zdržel se 28,02 %.

Návrh nebyl přijat

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

4b.        „Shromáždění schvaluje navýšení příspěvku do provozního fondu o 175,- Kč od 1. 8. 2018 a shromáždění schvaluje převod částky ve výši 30.000,- Kč z fondu oprav do provozního fondu, kdy tato částka bude nejpozději v průběhu roku 2020 převedena zpět z provozního fondu do fondu oprav.“

Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných

Přítomno 68,65  % hlasů všech vlastníků
Pro            12,9  % přítomných
Proti        75,21 %
Zdržel se 11,9 %.

Návrh nebyl přijat

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

4c.        „Shromáždění schvaluje navýšení příspěvku do provozního fondu o 160,- Kč od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 a shromáždění schvaluje navýšení příspěvku do provozního fondu o 100,- Kč od 1. 1. 2019.“

 

Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných

Přítomno  68,65  % hlasů všech vlastníků
Pro          16,74  % přítomných
Proti        68,75 %
Zdržel se 14,52 %.

Návrh nebyl přijat

Poté bylo hlasováno o zařazení znění projednávaného bodu dle návrhu  Ing. Jedličky:

 

Shromáždění schvaluje zvýšení příspěvku do fondu provozu na částku 500,- měsíčně na     jednotku s platností od srpna 2018 včetně. Shromáždění zavazuje výbor  k hospodárnému a efektivnímu využití zdrojů v provozním fondu, ukládá výboru hospodařit  s prostředky v provozním fondu  hospodárně a efektivně  a nepřipustit jeho  přečerpání , případně i přistoupit ke snížení odměn jeho členů. V případě závažných a nepředvídaných okolností , pokud by i přes veškerou snahu hrozilo přečerpání provozního fondu , svolá výbor k projednání takové situace shromáždění.

 

Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných

Přítomno 68,65  % hlasů všech vlastníků
Pro          95,07  % přítomných
Proti        1,64 %
Zdržel se 3,28 %.

Návrh byl přijat

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

 

4d.   Shromáždění schvaluje zvýšení příspěvku do fondu provozu na částku 500,- měsíčně na     jednotku s platností od srpna 2018 včetně. Shromáždění zavazuje výbor  k hospodárnému a efektivnímu využití zdrojů v provozním fondu, ukládá výboru hospodařit  s prostředky v provozním fondu  hospodárně a efektivně  a nepřipustit jeho  přečerpání , případně i přistoupit ke snížení odměn jeho členů. V případě závažných a nepředvídaných okolností , pokud by i přes veškerou snahu hrozilo přečerpání provozního fondu , svolá výbor k projednání takové situace shromáždění.

 

Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných

Přítomno 68,65  % hlasů všech vlastníků
Pro          70,36  % přítomných
Proti        14,51 %
Zdržel se 15,13 %.

Návrh byl přijat

 

Poté bylo hlasováno o zařazení k hlasování ustanovení, které by zavazovalo výbor k vypovězení smlouvy o pojištění odpovědnosti členů výboru a služby sledování KN a insolvenčního rejstříku.

 

Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných

Přítomno 68,65  % hlasů všech vlastníků
Pro          85,48  % přítomných
Proti           0,00 %
Zdržel se 14,52 %.

Návrh byl přijat

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

 

4e.  Výbor společenství vlastníků vypoví k nejbližšímu možnému termínu s ohledem na možnosti dané smluvními podmínkami smluvu o pojištění zodpovědnosti členů výboru a taktéž službu sledování KN, insolvenčního rejstříku a právního zastupování, které se váže na tyto služby.

 

 

Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných

Přítomno 68,65  % hlasů všech vlastníků
Pro          83,87  % přítomných
Proti        16,13 %
Zdržel se 0,00 %.

Návrh byl přijat

 

Dále byla projednána změna usnesení č.4 ze dne 1.3.2018, která se týkala změny počtu zájemců o montáž balkonů. Změna se týká odstoupení 3 zájemců a to zájemců BJ č. 522/5, 525/13 a 525/15. Přibyl zájemce BJ č. 524/4. Dále se projednání tohoto bodu týkalo výběru zhotovitele, výběru stavebního dozoru a ceny za stavební dozor

Platný  a konečný seznam zájemců o montáž balkonů je tento:

- 521/4, 521/7, 521/9, 521/12, 521/13, 521/17                 6 bytů
- 522/4, 522/7, 522/15, 522/16, 522/18                            5 bytů
- 524/4,  524/9, 524/12, 524/15                                       4 byty
- 525/6, 525/7, 525/9, 525/16, 525/18                             5 bytů

CELKEM                                                                      20 bytů

 Předsedající přečetl odůvodnění k tomuto bodu:

 

Odůvodnění:

Vlastníci/spoluvlastníci tří bytů (z původně odsouhlaseného seznamu) již nemají zájem o montáž balkonů. Svůj zájem však dodatečně projevil jeden vlastník bytu. Protože nabídka potenciálního zhotovitele byla platná pro minimální počet 20 zájemců, uvítal výbor společenství, že další vlastník projevil svůj zájem. Tím se počet zájemců zvýšil z 19 na 20. Za takové situace  zůstává platná nabídková cena ze strany  zhotovitele, firmy Panel-projekt s.r.o., která byla vybrána výborem z důvodu ceny, znalosti prostředí a domu a především zachování záruky na fasádu objektu. Stavební dozor fi Linea-Ferra s.r.o., Pražská 298, Brandýs nad Labem, zastoupená Ing. Kovaříkem se navrhuje ke schválení především též z důvodu  znalosti prostředí, získané v akci zateplení budovy a zhotovení fasády domu. Cena za TDS po celou dobu výstavby je 63 888,- vč. DPH.

Tato cena bude rozpočítána mezi všech 20 zájemců rovným dílem a nikterak nezatíží rozpočet SVJ.

 

K projednávanému bodu vystoupil Ing. Pokorný, vlastník BJ č. 524/11, který sdělil své důvody nesouhlasu a prohlásil, že bude hlasovat proti, i když je mu známo, že projednávání tohoto bodu se týká především  již pouze změny počtu zájemců. Poté bylo přistoupeno k hlasování.

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

 

5. Shromáždění společenství schvaluje změnu seznamu zájemců o montáž balkonů a související výměnu oken , čímž dochází ke změně usnesení č. 4, které bylo přijato dne 1. 3. 2018. Odpadli 3 zájemci: 522/5, 525/13 a 525/15 a přibyl zájemce 524/4 . Jako zhotovitel byla vybrána fi Panel- Projekt s.r.o., K Vypichu 551, Zlonice a jako stavební dozor fi Linea-Ferra s.r.o., Pražská 298, Brandýs nad Labem, zastoupená Ing. Kovaříkem – odpovědným zástupcem. Cena za TDS po celou dobu výstavby je 63 888,- vč. DPH.

Tato cena bude rozpočítána mezi všech 20 zájemců rovným dílem a nikterak nezatíží rozpočet SVJ.

Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných

Přítomno 68,65  % hlasů všech vlastníků
Pro          76,76  % přítomných
Proti           8,72 %
Zdržel se 14,52 %.

Návrh byl přijat

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

 

6. Shromáždění společenství schvaluje navýšení odměny výboru společenství o částku ve výši 3.000,- Kč/měsíčně hrubého na částku ve výši 23.000,- Kč/měsíčně hrubého. Tato částka, která připadá na každý kalendářní měsíc, nemusí být zcela vyčerpána; pokud by vyčerpána nebyla, bude příslušný rozdíl použit na ostatní provozní výdaje společenství.

 

Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných

Přítomno 68,65  % hlasů všech vlastníků
Pro          0,00  % přítomných
Proti       100,00 %
Zdržel se 0,00 %.

Návrh  nebyl přijat

 

Diskuse proběhla v rámci projednávání jednotlivých bodů.

Na závěr poděkoval předsedající všem vlastníkům za účast. Schůze skončila ve 20,00 hod.

 

Zapsal:      Kvíčala                                                                           Kontroloval: Flodr, Dlouhý

 

 

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

Konané dne 1.3.2018 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

1. Prezence, zahájení shromáždění:

Od 17:30 do 18:15 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu. Dále byly rozdány podklady pro shromáždění, které byly 15 dní před konáním shromáždění k disposici u členů výboru. Po ukončení prezence zahájil místopředseda výboru pan Milan Vyskočil jednání a uvedl, že shromáždění je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 57,41 % hlasy.

 

2. Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu

 

Hlasování č. 1: Schválení „Zprávy o činnosti SVJ v roce 2017

Byla přečtena Zpráva o činnosti SVJ v roce 2017 (podklad pro shromáždění) a některé body byly vysvětleny. Z hlavních bodů zprávy: V roce 2017 pokračovalo dokončení rekonstrukce výtahů tak, aby byla splněna norma EN81-1. Dále byl obnoven nátěr sklepní chodby a provedena sanace společného nebytového prostoru č.22, tak aby mohl být nadále pronajímán. Lze konstatovat, že po 10 letech je náš bytový dům kompletně rekonstruován dle schváleného Plánu oprav.

Dále byly provedeny v r. 2017 drobné opravy. Výhled na rok 2018 a dále: počátkem roku 2019 bude potřeba vyměnit kapsle bytových vodoměrů a poměrové indikátory topení IRTN. Postupná výměna vedení odpadu na stoupačkách mezi 1.np až 6.np a znovu výměna filtrů a zpětných klapek u patních vodoměrů SV, dále výměna kusu potrubí z důvodu koroze mezi zdí a patním vodoměrem v 525.

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Shromáždění souhlasí se „Zprávou o činnosti SVJ v roce 2017
Přítomno          57,41 % hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00 %
Zdržel se          0,00 %

Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných.

Návrh byl přijat

 

Po prvním hlasování se dostavil ještě jeden vlastník, čímž se zvýšil počet hlasů na 58,53%. V dalším průběhu schůze se počet přítomných již neměnil.

 

Hlasování č. 2: Schválení Účetní závěrky za rok 2017

Pan ing.Bělehrádek seznámil přítomné se stavem financí SVJ k 31.12.2017 (Rozvaha, Výsledovka, Příloha k účetní závěrce). Vzhledem k tomu, že současný výbor končí své funkční období, byl proveden audit účetnictví za rok 2017. Auditor nemá k účetní závěrce výhrady. Hospodaření SVJ skončilo k 31.12.2017 s přebytkem 1 075 tis. Kč. Počínaje rokem 2017 podává SVJ daňové přiznání.

 

Po odsouhlasení bude účetní závěrka veřejně dostupná na rejstříkovém soudě www.justice.cz

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Shromáždění odsouhlasuje Účetní závěrku za rok 2017"
Přítomno          58,53 % hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00%
Zdržel se          0,00%

Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných.

Návrh byl přijat

 

Hlasování č. 3: Schválení výše záloh, FP

 

V důsledku změny legislativy se již nebudou vyúčtovávat čtyři položky, shrnuté dnes do tzv. Fond oprav. Dále ing. Bělehrádek informoval o způsobu stanovení výše záloh a upozornil, že někteří vlastníci si ještě nezměnili výši měsíčních částek.

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Shromáždění souhlasí s navrženou výší záloh na služby spojené s užíváním bytů a společných prostor, platnou od 1.4.2018. Výše měsíčních plateb na bytovou jednotku se nemění“

Přítomno          58,53 % hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00%
Zdržel se          0,00%

Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných.

Návrh byl přijat

 

 

Hlasování č. 4: Schválení mimořádného příspěvku do fondu oprav, pouze pro vlastníky, kteří chtějí u svých bytových jednotek dodatečnou montáž balkonu a schválení této montáže

 

Výbor SVJ zjišťoval možnost dodatečné montáže balkonů. Někteří vlastníci o to projevili zájem a do dnešního dne je vážných zájemců 22. Již od listopadu včetně zde probíhala informační kampaň, kde se zájemci mohli seznámit s bližšími podrobnostmi, včetně prohlídky již realizovaných balkonů.

Před hlasováním proběhla diskuze mezi některými vlastníky o konečném vzhledu balkonů.

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Shromáždění vyslovuje souhlas s dodatečnou montáží balkónů na jižní straně fasády domu, u níže uvedených bytů a zároveň vyslovuje souhlas s mimořádným příspěvkem do FO, ve výši 167 tisíc Kč/byt. jedn.,splatným jejich vlastníky do 1.6.2018, a to konkrétně ve vztahu k těmto byt.j.č.:

- 521/4, 521/7, 521/9, 521/12, 521/13, 521/17                            6 bytů
- 522/4, 522/5, 522/7, 522/15, 522/16, 522/18                            6 bytů
- 524/9, 524/12, 524/15                                                               3 byty
- 525/6, 525/7, 525/9, 525/13, 525/15, 525/16, 525/18                7 bytů

CELKEM                                                                                 22 bytů

přičemž celkový rozpočet SVJ nebude (nad tyto mimořádné příspěvky) nikterak ovlivněn. Pokud bude cena balkónu nižší, než uvedený příspěvek do FO, bude rozdíl dotčeným vlastníkům vrácen do konce roku 2018."

 

Přítomno               58,53 % hlasů všech vlastníků 
Pro                       80,29 % přítomných 
Proti                     15,92 % (vlastníci: 523/18, 523/2, 523/11, 523/6, 525/1, 525/10, 524/11, 524/8, 523/8) 
Zdržel se               3,79%

Pro přijetí je nutný souhlas alespoň 75% přítomných.

Návrh byl přijat

 

 

Hlasování č. 5: Schválení odpovídající varianty změny stanov

 

Stanovy našeho SVJ upravuji i počet členů výboru, konkrétně na 5. Protože však do posledního okamžiku nebyla jistota, kolik kandidátů bude mít o tuto práci zájem, bylo nutné připravit návrh variant úprav stanov, a to jak co do počtu členů výboru, tak působnosti shromáždění a Účetní směrnice.

 

a) Bylo hlasováno o následujícím návrhu: Shromáždění souhlasí s navrženou změnou Stanov SVJ čl.VII odst.(8) Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o: c) volbě a odvolání členů volených orgánů a rozhodování o výši odměn těchto orgánů,

Přítomno          58,53 % hlasů všech vlastníků
Pro:                  100%
Proti:                0%
Zdržel se:         0%

Pro přijetí je nutný souhlas alespoň 75% přítomných.

Návrh byl přijat

 

b) Bylo hlasováno o následujícím návrhu: čl.X odst.(2) se mění takto: Výbor má 4 členy. Každý člen výboru má jeden hlas.

Přítomno          58,53 % hlasů všech vlastníků
Pro:                  0%
Proti:                100%
Zdržel se:         0%

Pro přijetí je nutný souhlas alespoň 75% přítomných.

Návrh nebyl přijat

 

c) Bylo hlasováno o následujícím návrhu: Shromáždění souhlasí s navrženou změnou Stanov SVJ čl.X dle znění v předkládaném podkladu pro shromáždění a změnou čl.VI odst.(1) takto: Orgány společenství jsou:

            a) shromáždění

            b) předseda

 

Přítomno          58,53 % hlasů všech vlastníků
Pro:                  0%
Proti:                100%
Zdržel se:         0%

Pro přijetí je nutný souhlas alespoň 75% přítomných.

Návrh nebyl přijat

 

d) Bylo hlasováno o následujícím návrhu: Shromáždění souhlasí s navrženou změnou Účetní směrnice, a to že na konec bodu 2. této Směrnice se přidává toto ustanovení:

Na účet fondu oprav se převedou všechny zdaněné úroky a také pokuty za prodlení plateb vlastníků.

Přítomno          58,53 % hlasů všech vlastníků
Pro:                  100%
Proti:                0%
Zdržel se:         0%

Pro přijetí je nutný souhlas alespoň 75% přítomných.

Návrh byl přijat

 

 

Hlasování č. 6: Volba členů nového výboru SVJ, externí kandidát na předsedu výboru pan Milan Flodr SMBD ČR

 

Vzhledem k uplynutí pětiletého mandátu současného výboru ve složení ing.R.Dlouhý, M.Vyskočil, dr.J.Kvíčala, J.Kronďáková, M.Poláček, je nutné zvolit nový výbor pro další období. Zájem projevili p.Flodr, p.Kvičala, p.Poláček, pí. Rajmová a p.Stonjek.

 

Bylo hlasováno o následujících návrzích:

Přítomno          58,53 % hlasů všech vlastníků.

Pro schválení následujících návrhů je nutný souhlas alespoň 50% přítomných.

 

Shromáždění volí pana Patrika Stonjeka, vlastníka bytové jednotky č.: 522/4 členem výboru SVJ s okamžitou platností.

Pro: 100%,  Proti: 0%, Zdržel se: 0%

 

Shromáždění volí paní Evu Rajmovou, vlastníka bytové jednotky č.: 525/10 členem výboru SVJ s okamžitou platností.

Pro: 98,10%,  Proti: 0%, Zdržel se: 1,9 %

 

Shromáždění volí pana Jana Kvíčalu, vlastníka bytové jednotky č.: 523/7 členem výboru SVJ s okamžitou platností.

Pro: 100%,  Proti: 0%, Zdržel se: 0%

 

Shromáždění volí pana Milana Flodra členem výboru SVJ s okamžitou platností.

Pro: 100%,  Proti: 0%, Zdržel se: 0%

 

Shromáždění volí pana Miloše Poláčka, vlastníka bytové jednotky č.: 522/3 členem výboru SVJ s okamžitou platností.

Pro: 100%,  Proti: 0%, Zdržel se: 0%

 

Všichni navržení kandidáti byli zvoleni.

 

Hlasování č. 7: Schválení odměn pro nový výbor SVJ

 

Právo rozhodovat o výši odměn výboru SVJ je na straně shromáždění vlastníků, proto je nutné hlasovat o této částce pro další období.

 

Bylo hlasováno o následujícím návrhu: „Shromáždění vyslovuje souhlas s tím, aby výbor SVJ pobíral odměnu ve výši 20 tisíc Kč/měs. brutto, s tím, že výbor rozhodne sám o výši odměn pro jednotlivé členy."

Přítomno                      58,53 % hlasů všech vlastníků

Pro:                              100%
Proti:                            0%
Zdržel se:                     0%
Pro schválení je nutný souhlas alespoň 50% přítomných.

 

Návrh byl přijat

 

3. Diskuse

Do diskuze se přihlásil pan Kaška s poděkováním za dosavadní práci Ph.D. Dlouhého a celého výboru, k čemuž se připojili i ostatní přítomní.

Předsedající shromáždění poděkoval členům SVJ za pozornost. Shromáždění skončilo cca v 20:00.

 

 

Zapsal: Poláček, Vyskočil, Drobník                                           Kontroloval: Flodr, Rajmová, Stonjek

 

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode