Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

06.08.2020 10:47

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

konané dne 30.6.2020 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

 

  1. Prezence, zahájení shromáždění:

 

Od 18:15 do 18:45 hod. proběhla prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu. Po ukončení prezence zahájila předsedkyně výboru SVJ paní PhDr. Ludmila Prachařová jednání a uvedla, že shromáždění SVJ je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 50,98 % hlasy.

 

  1. Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu

 

Hlasování č. 1: „Volba předsedy, zapisovatele a skrutátora shromáždění SVJ.

 

Shromáždění SVJ zahájila předsedkyně výboru SVJ paní Prachařová, která přistoupila k představení osob, které budou dnešní shromáždění SVJ vést. Paní Prachařová jako předsedkyně výboru SVJ schůzi povede. Paní Wagnerová zapíše průběh celého shromáždění SVJ a vyhotoví zápis ze schůze. Vzhledem ke zkušenostem Milana Vyskočila, kdy sčítal hlasy na předchozích schůzích shromáždění SVJ, se navrhuje, aby byl skrutátorem na schůzi.

 

Následně bylo přistoupení k hlasování. Bylo hlasováno o následujících návrzích:

 

Předsedkyní schůze shromáždění společenství se volí paní PhDr. Ludmila Prachařová.“

 

Přítomno         50,98 % hlasů všech vlastníků

Pro                   96,95% přítomných

Proti                 0,00 %

Zdržel se          3,05% (11/523, 2/523)

Návrh byl přijat.

 

Zapisovatelem schůze shromáždění společenství se volí paní JUDr. Vanda Wagnerová.“

 

Přítomno         50,98 % hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00 %
Zdržel se          0,00 %
Návrh byl přijat.

 

„Skrutátorem schůze shromáždění společenství se volí Milan Vyskočil.“

Přítomno         50,98 % hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00 %
Zdržel se          0,00 %
Návrh byl přijat.


Předsedkyně shromáždění SVJ dále prezentovala program shromáždění, kde přednesla jednotlivé body, které budou na shromáždění prodiskutovány. Následně nechala o programu hlasovat.

 

„Shromáždění schvaluje program schůze společenství dle pozvánky.“

Přítomno         50,98 % hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00 %
Zdržel se          0,00 %
Návrh byl přijat.

 

Pan Dr. Dlouhý vytkl výboru SVJ, že po dobu nouzového stavu nevyužil výbor SVJ možnosti hlasování per rollam, a to prostřednictvím emailu či jiných technologií. Výbor obeznámil vlastníky, že této možnosti nevyužil z toho důvodu, že ne všichni vlastníci disponují emailovými účty, dále písemné hlasování nebylo možné z důvodu hygienických opatření a nařízené karantény. Témata, které se na tomto shromáždění budou probírat, považuje výbor za natolik závažné, že s nimi chtěl vlastníky obeznámit osobně.

 

Hlasování č. 2: „Schválení účetní závěrky za rok 2019“

 

Předsedkyně shromáždění obeznámila přítomné s tím, že účetní závěrku za rok 2019 vypracoval účetní SVJ pan Ing. Martin Bělehrádek. Následně předsedkyně požádala Ing. Bělehrádka o prezentování výsledků hospodaření SVJ za rok 2019.

 

Ing. Bělehrádek obeznámil přítomné s tím, že vypracoval účetní závěrku, která se skládá z výsledovky, rozvahy a přílohy k účetní závěrce. Fond provozu činil ke konci účetního období částku ve výši 205.441,88 Kč. Tyto prostředky SVJ nevyčerpalo a budou tedy převedené do dalšího období. Fond oprav činí ke konci účetního období částku ve výši 2.844.243,97 Kč. Stav bankovního úvěru ke konci roku 2019 činí 3.713.077,30  Kč. Na zálohách na služby bylo vybráno 2.368.482,- Kč, skutečné náklady byly 1.972.931,06 Kč. Přeplatek tedy činí částku ve výši 395.550,94 Kč. Ve vyúčtováních jednotlivých vlastníků je toto zohledněno a přeplatky budou k dnešnímu dni vlastníkům bytových jednotek vráceny. Po odsouhlasení bude účetní závěrka veřejně dostupná na rejstříkovém soudě www.justice.cz.

 

Pan Dr. Dlouhý upozornil výbor SVJ, že na webové stránce Společenství není účetní závěrka zveřejněna. Webová stránka obsahuje dokumenty s názvy Fond oprav, Pohyb na účtech Fond provozu, Rozvaha analyticky 2019 předběžná a Výsledovka analyticky 2019 předběžná Fond provozu. Ing. Bělehrádek obeznámil vlastníky, že dokumenty nejsou skutečně účetní závěrkou, nicméně jsou to podrobnější dokumenty, že kterých je vidět podrobně všechny údaje, které jsou i předmětem účetní závěrky. Výbor se za pochybení vlastníkům omluvil, tyto dokumenty neprodleně nahradí účetní závěrkou roku 2019 v správné formě.

 

Pan Dr. Dlouhý přednesl dotaz pana Ing. Jedličky, který se dotazoval na mzdové náklady Společenství za rok 2019. Žádal o odůvodnění mzdových nákladů za měsíc listopad a prosinec roku 2019. Dále žádal o vysvětlení, z jakého důvodu neodvádí ze mzdových nákladů Společenství odvody na sociální a zdravotní pojištění. K danému dotazu bylo výborem sděleno, že mzdové náklady za měsíc listopad a prosinec 2019 byly vyplacené na základě dohod o provedení práce. Tyto dohody obsahují jiný předmět práce, nežli výkon funkce člena výboru SVJ. Výbor dále důrazně odmítl tvrzení, že by dohody obsahovali povinnosti odpovídající správě budovy SVJ, kdy by bylo na místě schválení dohod shromážděním. Předmětem dohod o provedení práce jsou administrativní a technické činnosti, které nenaplňují znaky správy budovy. S vyplacením mezd z těchto dohod o provedení práce za celý kalendářní rok 2019 čekal výbor až na konec roku, kdy byl výboru znám hospodářský výsledek SVJ. 

 

K odvodům na sociální a zdravotní pojištění Ing. Bělehrádek uvedl, že nová hranice stanovena pro odvod těchto pojištění je stanovena na částku ve výši 2.999,- Kč. S ohledem na skutečnost, že odměna jednotlivých členů měsíčně nepřekračuje tuto hranici, odvody se neplatí. Odvody na pojištění se tedy odvádění až z odměny vyšší než 3.000,- Kč měsíčně.

 

Předsedkyně schůze shromáždění nechává hlasovat o následujícím usnesení:

 

Shromáždění schvaluje Účetní závěrku za rok 2019.

Přítomno         50,98 % hlasů všech vlastníků
Pro                   62,89% přítomných
Proti                6,53% - 11/521, 12/521, 4/522
Zdržel se         30,59% - 7/521, 10/522, 6/522, 7/523, 14/523, 4/523, 4/524, 18/525, 3/525, 4/525, 19/525, 7/525, 5/525, 10/525
Návrh byl přijat.

 

Hlasování č. 3: „Seznámení se stavem budovy SVJ a plánem oprav, schválení plánu oprav“.

 

Předsedkyně shromáždění předala slovo místopředsedovi výboru panu Zikánovi, který přednesl vlastníkům zprávu o stavu budovy SVJ. Stav ležatého vedení teplé a studené vody, stoupaček a kanalizace je ve velice špatném stavu. Oprava těchto rozvodů je urgentní. Od zahájení funkčního období současného výboru jsou havárie na vodovodním vedení časté, a to s četností jednou za dva týdny. Výbor se snaží, aby obyvatelé budovy SVJ nic nepocítili, havárie jsou odstraňovány neprodleně. Havárie jsou na teplé vodě, což je nebezpečná věc. V případě, pokud praskne ležaté vedení teplé vody ve sklepě či v stoupačce hrozí opaření, újma na zdraví nebo životě. Ve vchodě č. 523 už praskla stoupačka teplé vody, uzavření stoupačky, okolo jejíž uzávěrů teče voda o teplotě nad 60°C, je mimořádné nebezpečné a náročné. Proto se voda musí zastavit až ve výměníku.  

 

Výbor oslovili osm firem a jediná firma, která s výborem komunikovala o realizaci opravy, je firma pana Krysta. Ostatní z oslovených firem buďto nereagovali vůbec, nebo odpovídali, že pro ně nabídka není dostatečně zajímavá, či že nedisponují v současní chvíli dostatkem sil a prostředků k realizaci tohoto závazku. Jelikož sehnat firmu pro realizaci oprav je velice těžké, výbor děkuje panu Dr. Dlouhému, kterému se podařilo zajistit tři nabídky na opravu.

 

Výbor prezentoval vlastníkům nabídky:

Prezentované byly následující tři firmy dle plánu oprav, který tvoří přílohu k tomuto zápisu. Tj. společnost pana Halbicha - Instala Profi s.r.o., společnost pana Ondřeje Hlavy a společnost pana Miroslava Krysta.

 

Výbor obeznámil vlastníky, že tato oprava bude spojena s určitým diskomfortem, kdy bude potřeba zpřístupnit jednotlivé bytové jednotky a bude uzavřena voda. Jednotlivý vlastníci budou muset na své náklady zpřístupnit dvířka do stoupaček. Oprava by probíhala odděleně. Prvně by proběhla oprava ležáků teplé a studené vody (realizace cca 3 týdny). Následně oprava stoupaček a kanalizace (realizace cca 3 dny na jeden vchod).

 

Následně bylo hlasováno o následujícím návrhu:

Shromáždění schvaluje plán oprav, a to opravu ležáků teplé a studené vody ve sklepech budovy do finančního limitu 1.000.000,- Kč včetně DPH.“

Přítomno         50,98 % hlasů všech vlastníků
Pro                   100% přítomných
Proti                0%
Zdržel se         0%

Návrh byl přijat.

 

Následně bylo hlasováno o následujícím návrhu:

Shromáždění schvaluje plán oprav, a to stoupaček teplé a studené vody do finančního limitu 2.500.000,- Kč včetně DPH.“

Přítomno         50,98 % hlasů všech vlastníků
Pro                   97,82% přítomných
Proti                 2,18% - 5/521
Zdržel se          0,00 %
Návrh byl přijat.

 

Hlasování č. 4: „Seznámení vlastníků s nabídkami pojistných smluv a schválení pojistné smlouvy budovy SVJ proti možným škodám“.

 

S ohledem na časovou tíseň, kdy čas na konání shromáždění byl vyčerpán, byl z projednávání vypuštěn bod o informování vlastníků o stavu úvěru o Komerční banky a.s. Předsedkyně shromáždění informovala vlastníky, že současná pojistná smlouva, kterou je budova SVJ pojištěna nebyla již několik let aktualizována, nereflektuje současný stav budovy SVJ, tj. zateplení a další investice. Výbor obeznámil vlastníky s nabídkou ČSOB pojišťovny a.s., která je pro budovu SVJ nejvýhodnější jak z finančního hlediska, tak z hlediska pojistných limitů a i rozsahu pojištění.

Následně bylo hlasováno o následujícím návrhu:

 „Shromáždění schvaluje vypovězení pojistné smlouvy uzavřené s Kooperativa pojišťovnou a.s. s čím současné zanikne členství SVJ v Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR. Shromáždění schvaluje návrh pojistné smlouvy na pojištění budovy SVJ proti škodám s ČSOB pojišťovnou a.s. ve znění, které tvoří přílohu k zápisu ze shromáždění a souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy v tomto znění.

Přítomno         50,98 % hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00 %
Zdržel se          0,00 %
Návrh byl přijat.

 

Předsedkyně schůze shromáždění SVJ poděkovala všem přítomným za účast a shromáždění bylo ukončeno v 20.00 hod.

 

 

 

……………………………………..                            …………………………………….                              …………………………………….

JUDr. Vanda Wagnerová                             PhDr. Ludmila Prachařová                          Milan Vyskočil

zapisovatel                                                     předseda schůze                                           skrutátor

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode