Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525 ze dne 21.5.2019

02.06.2019 19:58

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00 Praha 14 – Hloubětín, IČ: 282 31 589

 

konané dne 21.5.2019 ve školní jídelně Základní školy Tolerance, Mochovská 570, Praha 9.

 

 

1.    Prezence, zahájení shromáždění:

 

Od 18:15 do 18:35 hod. probíhala prezence účastníků shromáždění, přítomní vlastníci nebo jejich zplnomocnění zástupci obdrželi hlasovací kartičky s číslem jejich bytu a domu. Po ukončení prezence zahájila předsedkyně výboru SVJ paní PhDr. Ludmila Prachařová jednání a uvedla, že shromáždění SVJ je schopné usnášení, neboť jsou přítomni vlastníci s 55,39% hlasy.

 

 

2.    Výsledky hlasování pro jednotlivé body programu

 

Hlasování č. 1: „Volba předsedy, zapisovatele a skrutátora shromáždění SVJ.

 

Shromáždění SVJ zahájila předsedkyně výboru SVJ paní Prachařová, která přistoupila k představení osob, které budou dnešní shromáždění SVJ vést. Paní Prachařová jako předsedkyně výboru SVJ schůzi povede. Paní Wagnerová zapíše průběh celého shromáždění SVJ a vyhotoví zápis ze schůze. Vzhledem ke zkušenostem Milana Vyskočila, kdy sčítal hlasy na předchozích schůzích shromáždění SVJ, se navrhuje, aby byl skrutátorem na schůzi.

 

Následně bylo přistoupení k hlasování. Bylo hlasováno o následujících návrzích:

 

Předsedkyní schůze shromáždění společenství se volí paní PhDr. Ludmila Prachařová.“

 

Přítomno         55,39% hlasů všech vlastníků

Pro                   93,18 % přítomných

Proti                 0,00 %

Zdržel se          6,82 % - 1/522, 11/523, 13/525

Návrh byl přijat.

 

Zapisovatelem schůze shromáždění společenství se volí paní Vanda Wagnerová.“

 

Přítomno         55,39% hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00 %
Zdržel se          0,00 %
Návrh byl přijat.

 

„Skrutátorem schůze shromáždění společenství se volí Milan Vyskočil.“

Přítomno         55,39% hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00 %
Zdržel se          0,00 %
Návrh byl přijat.


Hlasování č. 2: „Schválení účetní závěrky za rok 2018“

 

Předsedkyně shromáždění obeznámila přítomné s tím, že účetní závěrku za rok 2018 vypracoval účetní SVJ pan Ing. Martin Bělehrádek. Její znění bylo zveřejněno na webové stránce našeho SVJ a přítomni se mohli se zněním účetní závěrky obeznámit také před zahájením dnešního shromáždění. Následně předsedkyně požádala Ing. Bělehrádka o prezentování výsledků hospodaření SVJ.  

 

Ing. Bělehrádek obeznámil přítomné s tím, že od roku 2018 se vybírají příspěvky na správu domu, dále se nerozúčtovávají. Fond provozu činil ke konci účetního období částku ve výši68 377,44 Kč. Tyto prostředky SVJ nevyčerpalo a budou tedy převedené do dalšího období.  Stav bankovního úvěru ke konci roku 2018 činí 4 426 562,68 Kč. Výsledkem hospodaření jsou přebytky na účtech. Dle výsledků hospodaření lze předpokládat, že SVJ může přistoupit v budoucím roce k mimořádnému splacení tohoto úvěru.  Na zálohách na služby bylo vybráno 2 364 906- Kč, skutečné náklady byly1 852 861,31,- Kč. Přeplatek tedy činí částku ve výši  512 044,69 Kč. Ve vyúčtováních jednotlivých vlastníků je toto zohledněno a přeplatky budou vlastníkům bytových jednotek vráceny. Z důvodu plánovaného předčasného splacení bankovního úvěru se výše záloh na povinné platby za služby měnit nebude. Po odsouhlasení bude účetní závěrka veřejně dostupná na rejstříkovém soudě www.justice.cz.

 

Předsedkyně schůze shromáždění nechává hlasovat o následujícím usnesení:

 

Shromáždění schvaluje Účetní závěrku za rok 2018.

Přítomno         55,39% hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00 %
Zdržel se          0,00 %
Návrh byl přijat.

 

Hlasování č. 3: „Schválení výše záloh na rok 2019“.

 

Předsedkyně schůze, s ohledem na již přednesené skutečnosti navrhuje, aby shromáždění vzalo na vědomí, že výše záloh na povinné platby za služby se nemění a jejich výše se ponechává v současné výši, a to včetně příspěvku do fondu oprav. Až následně po splacení bankovního úvěru by shromáždění SVJ přistoupilo k jednání o změně výše těchto záloh.

Bylo hlasováno o následujícím návrhu:

Shromáždění bere na vědomí, že výše záloh na plnění spojená nebo související s užíváním bytových jednotek na rok 2019 se nemění.“

Přítomno         55,39% hlasů všech vlastníků
Pro                   100,00 % přítomných
Proti                 0,00 %
Zdržel se          0,00 %
Návrh byl přijat.

 

 

 

Hlasování č. 4: „Schválení změny usnesení č. 4 ze dne 1.3.2018, týkající se vyslovení souhlasu s dodatečnou montáží balkonů na jižní fasádě domu.“

Předsedkyně schůze shromáždění konstatuje, že se zvedl počet přítomných na 56,5% všech vlastníků bytových jednotek.

Předsedkyně přednesla další bod z pozvánky. Dále shrnula stav stavebního řízení ve věci výstavby balkonů. Stavební povolení bylo sice vydáno, ale obsahuje tak závažné chyby, že bylo potřeba ze strany výboru SVJ podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. A to zejména z těchto důvodů:

a)      Stavební rozhodnutí bylo vydáno dne 26.2.2019, tedy ve stavu přerušeného řízení. Stavební úřad totiž řízení přerušil usnesením ze dne 7.3.2019, usnesení o pokračování v tomto řízení nevydal. Správní poplatek byl uhrazen dne 12.3.2019.

b)     Stavební rozhodnutí obsahuje chyby v psaní v části odůvodnění.

c)      Existují dvě verze stavebního rozhodnutí, které se liší ve výrokové části rozhodnutí.

Z výše uvedeného je patrné, že toto rozhodnutí obsahuje takové vady, které ho činí nicotným. Celé řízení bude tedy předáno Magistrátu Hlavního města Prahy, které se bude danou věcí zabývat. Proti tomuto rozhodnutí podali odvolání i jiní vlastníci bytových jednotek. Tyto fakty prodlouží stavební řízení minimálně do podzimu letošního roku.

Místopředseda SVJ dále přednesl email od dodavatele plánované stavby, společnosti Panel Projekt s.r.o.  V tomto emailu dodavatel prohlašuje, že v současnosti nedisponuje kapacitami, aby dokázal stavbu provést v tomto roce. Realizace balkonů by se tak posunula do příštího roku. Dále dodavatel v daném emailu oznamuje, že již nemůže garantovat zachování ceny balkonů, se kterou se kalkulovalo v nabídce výstavby.

Předsedkyně shromáždění dále obeznamuje členy shromáždění s tím, že někteří zájemci o výstavbu balkonů již nechtějí dále čekat a požadují vrátit složené finanční prostředky zpět. Zejména jedna zájemkyně o výstavbu balkonů již na prosincové schůzi hlasovala proti opětovnému prodloužení lhůty na vrácení složených peněz. Čímž od záměru výstavby balkonu odstoupila. Pokud bude SVJ nadále zadržovat její finanční prostředky proti její vůli, je připravena vymáhat je po SVJ soudní cestou, čímž bude SVJ zatíženo jak soudním sporem, tak i náklady, které tímto vzniknou. Což za situace, kdy chce SVJ předčasně splatit bankovní úvěr není žádoucí.

Místopředseda SVJ dále informuje shromáždění, že není možné měnit stavební dokumentaci a projekt výstavby balkonů před nabytím právní moci stavebního řízení. V případě, že někteří zájemci již od záměru odstoupili, je nutné předložit nový projekt a začít řízení od začátku.

Místopředseda výboru SVJ upozorňuje na riziko, že pokud bychom přistoupili k výstavbě na základě stavebního rozhodnutí, které obsahuje vady, vystavuje se SVJ riziku, že může dojít k následné kontrole ze strany úřadů a SVJ může být uloženo odstranit stavbu na náklady SVJ.

Předsedkyně dále obeznámila členy shromáždění s tím, že plánovaný dodavatel stavby, společnost Panel Projekt byl vybrán kvůli zachování záruky na zateplení budovy, kterou provedla právě tato společnost. Předsedkyně schůze shromáždění také informovala přítomné vlastníky bytových jednotek o tom, že se výbor SVJ výslovně společnosti Panel Projekt s.r.o. ptal na to, zda má předcházející zkušenosti s výstavbu balkonů do již zatepleného domu. Panel Projekt s.r.o. výboru sdělil, že takovéto zkušenosti nemá, jednalo by se v našem případě o první zakázku. Dále bylo citováno ustanovení ze smlouvy o dílo, která měla řešit zmiňovanou záruku na fasádu. Jedná se o bod 13.15 smlouvy o dílo se společností Panel Projekt s.r.o.

„Provedením předmětného díla této smlouvy nezaniká záruka za zateplení objektu Mochovská 521,522,523,524,525 (SOD č.. SVJ – 523/2015), které též realizovala firma Panel-projekt.“

Předmětná smlouva tedy vůbec neřeší případ, co se stane, pokud zateplení budovy dodavatel stavby poruší, kdo, kdy a jak škodu napraví, na koho náklady atd.

Následně proběhla v plénu diskuse, kde vystoupili jak jednotlivý zájemci o balkony, tak i ostatní vlastníci bytových jednotek, ve které se vyměnili názory jak ve prospěch výstavby balkonů, tak v jejich neprospěch.

S ohledem na výše uvedená fakta a diskusi nechává předsedkyně schůze shromáždění hlasovat o následujícím usnesení:

„Shromáždění mění usnesení č. 4 ze dne 1.3.2018, a to následovně: Shromáždění vyslovuje nesouhlas s dodatečnou montáží balkónů na jižní straně fasády domu, u níže uvedených bytů a zároveň vyslovuje souhlas s vrácením mimořádného příspěvku, a to konkrétně ve vztahu k těmto byt.j.č.:

 

- 521/4, 521/7, 521/9, 521/12, 521/13, 521/17                 6 bytů
- 522/4, 522/7, 522/15, 522/16, 522/18                              5 bytů
- 524/4,  524/9, 524/12, 524/15                                            4 byty
- 525/6, 525/7, 525/9, 525/16, 525/18                                5 bytů

CELKEM                                                                                    20 bytů


Mimořádné příspěvky budou vráceny nejpozději do konce května, za podmínky sdělení čísla účtu písemnou formou nebo emailem výboru SVJ. Důvodem změny tohoto usnesení je nesplnění původních předpokladů spočívajících neplnění termínů, snížení počtu zájemců balkonů, nesrovnalostí v stavebním řízení a nemožnosti dodržení původních ujednání dodavatele stavby."

 

Před hlasováním o daném usnesení předsedkyně konstatuje, že na shromáždění přišel další člen (521/17), čímž se počet přítomných zvedl na 57,6% všech vlastníků bytových jednotek. Následně shromáždění opustil jeden člen (522/18), čímž se počet přítomných snížil na 56,5% všech vlastníků bytových jednotek. 

Přítomno        56,5% hlasů všech vlastníků
Pro:                 78,38%

Proti:              11,8% - 15/522, 12/524, 4/524, 9/524, 7/525, 6/525

Zdržel se:        9,82% - 4/521, 16/522, 5/523, 9/525, 4/525

Návrh byl přijat.

 

Hlasování č. 5: „Schválení vrácení mimořádného příspěvku do fondu oprav, kterou uhradili vlastníci bytových jednotek, kteří měli zájem o dodatečnou montáž balkonů.“

Předsedkyně schůze shromáždění konstatovala, že s ohledem na to, že tento bod byl již projednán současně s předcházejícím bodem a hlasování o tomto bodě bylo součástí usnesení viz výše, navrhuje přistoupit k hlasování o následujícím usnesení:

Jedná se o bezpředmětná bod, který nebude projednáván.“

Přítomno        56,5% hlasů všech vlastníků
Pro                   96,08%přítomných
Proti                 0,00 %
Zdržel se          1,96% - 5/525

Návrh byl přijat.

3.      Různé:

Předsedkyně schůze obeznámila přítomné, že dne 20.5.2019 byla vedena ve školní jídelně základní školy Tolerance diskuse místních obyvatel s členy místního zastupitelstva na téma parkovací politiky v naší ulici a přilehlých ulicích. Městská část představila nový návrh parkovací politiky, kterým chce zvýšit počet parkovacích míst v naší městské části. Předsedkyně schůze shromáždění obeznámila vlastníky bytových jednotek s tím, že tento návrh nepočítá se zásahem do zeleně před ani za našim domem. Stavební práce by se měly dotknout ulic kolem základní školy Tolerance, kde by mělo dojít i k úpravě zeleně. Jde však prozatím jenom o záměr, jak se situace vyvine, není nyní jasné. Vše rozhodne Magistrát Hlavního města Prahy. Návrhy jsou k dispozici na úřadu Městské části Prahy 14.

Předsedkyně schůze shromáždění SVJ poděkovala všem přítomným za účast a shromáždění bylo ukončeno v 20.00 hod. 

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode